مقالات


چگونگي اجراي عمليات نگهداري وتعميرات ماشين‌آلات ایزو

- هدف : تعيين مراحل و چگونگي اجراي عمليات نگهداري وتعميرات ماشين‌آلات وتجهيزات مورد استفاده در فرایندهای توليد مي باشد تاضمن بهره‌برداري مناسب وكنترل شرايط توليد ، آمادگي مورد نياز را دارا باشند.
2- دامنه كاربرد: كليه ماشين‌آلات وتجهيزات شناسائي شده در شركت كه بنحوي در توليد خدمات ومحصولات مؤثر مي‌باشند مشمول اين روش اجرائي مي‌باشند.
3- مسئوليت: مسئوليت اجراء واعلام گزارش وهمچنين اعلام نياز يا عدم نياز به تعويض قطعات برعهده مسئول مستقيم تعميرات ونگهداري هربخش و مسئوليت برنامه ريزي وحسن اجرابرعهده مسئول P.M مي‌باشد.

ادامه مطلب

رویه ممیزی داخلی ایزو

1- هدف :هدف از تدوين اين رويه ،هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مميزي داخلي سيستم شركت به منظور اطمينان از اجراي صحيح و كامل الزامات سيستم مديريت يکپارچه و كشف نقاط ضعف ورفع معايب موجود مي باشد ایزو
2- دامنه كاربرد :كليه فعاليتهاي شرکت را شامل مي شود ایزو
3- مسئوليت : مسئوليت اصلي اجراي اين رويه برعهده نماينده مديريت کيفيت و نماينده مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست مي باشد و بقيه مسووليتها در رويه توضيح داده شده است ایزو
4- تعاريف : كاربرد ندارد ایزو

ادامه مطلب

رویه کنترل مدارک و سوابق ایزو

1- هدف objective:

* كنترل كليه مدارك و سوابق سيستم كيفيت بگونه اي كه اطمينان لازم و كافي از تهيه ، تصويب و به روز بودن مدارك وجود داشته و كليه سوابق كيفي بنحو احسن نگهداري و كنترل گردند  ایزو

ادامه مطلب

تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی و کنترل ایزو

1-    هدف : تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل  شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق جهت حصول اطمینان از عدم استفاده در مراحل بعد و یا ارسال ونصب ناخواسته محصول نامنطبق برای مشتری  ایزو
2-    دامنه كاربرد : کلیه اقلام نامنطبق و خدمات در مراحل مواد اولیه، حین فرآیند، عملیات بسته بندی، محصول نهائی و محصول برگشتی از مشتری حیطه عملکرد این روش اجرائی می باشد

ادامه مطلب

رويه ارزيابي رضايت مشتريان ایزو

    1- هدف :  هدف از اين روش تعيين نحوه ارزيابي عملکرد سيستم مديريت کيفيت مستقر شده در سازمان از طريق اندازه گيري رضايت مشتريان به منظور تشخيص ميزان برآورده نمودن الزامات موردنظر آنان مي باشد  ایزو

    2-دامنه كاربرد : محدوده اعتبار اين روش اجرائي به تفکيک دو مجموعه ذيل مي باشد :

1-2) مشتريان برون سازماني : کليه مشتريان خارج از سازمان که دريافت کننده خدمات و يا مصرف کننده محصولات توليدي شرکت مي باشند  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو برای خرید

1 - هدف :  تعيين چگونگي مراحل خريد كلية اقلام و خدمات مؤثر بر كيفيت محصولات و خدمات توليدي شركت كه توسط تأمين‌كنندگان واجد شرايط ارائه مي‌گردد ، به نحوي كه مشخصه هاي اقلام خريداري شده با مشخصه هاي تعريفي بطور كامل منطبق باشد ایزو

ادامه مطلب

تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل

1- هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي ، محصولات در حين توليد و محصولات نهائي مي باشد  ایزو
2- دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي ، محصولات حين توليد و نهائي مشمول نظامنامه را در بر مي گيرد  ایزو
3- مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين رويه را بعهده دارد ایزو
4- تعاريف : كاربرد ندارد ایزو

ادامه مطلب

نظامنامه مرجع آزمايشگاه

  2- دامنه كاربرد  دامنه نظامنامه مرجع آزمايشگاه ، شامل الزامات آزمايشگاه داخلي و آزمايشگاه خارجي با دامنه  اندازه گيري درصد -------------------- براي تمامي محصولات ] مواد اوليه و اقلام ورودي ، قطعات نيم ساخته ( حين فرآيند ) مؤثر بر كيفيت محصولات نهايي بوده و در واحد
» كيفيت « ، بخش » آزمايشگاه « كاربرد دارد  ایزو
    3- مسئوليتها - مدير كيفيت : نظارت مؤثر بر حسن اجراي تصريحات نظامنامه مرجع آزمايشگاه  ایزو
- مسئول آزمايشگاه : اجراي تصريحات نظامنامه مرجع آزمايشگاه  ایزو

ادامه مطلب

روشهاي مناسب ایزو برای جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري

1-هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي ، محصولات در حين توليد و محصولات نهائي مي باشد  ایزو
2-دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي ، محصولات حين توليد و نهائي را در بر مي گيرد  ایزو
3-مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل را بعهده دارد ایزو

ادامه مطلب

رویه کنترل سوابق و مدارک

2- كاربرد :
* كليه مدارك درون سازماني ( نظامنامه – رويه ها- دستورالعملها و  ایزو ایزو ایزو )
*كليه مدارك برون سازماني (استاندارد- طرح بسته بندي – جدول آزمايشات و  ایزو ایزو ایزو)
* كليه مدارك ارسالي به تامين كنندگان (برنامه كنترل ، داده هاي خريد ،‌قرارداد و  ایزو ایزو ایزو )

ادامه مطلب

تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق

1-  هدف : تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل  شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق جهت حصول اطمینان از عدم استفاده در مراحل بعد و یا ارسال ونصب ناخواسته محصول نامنطبق برای مشتری  ایزو

2-   دامنه كاربرد : کلیه اقلام نامنطبق و خدمات در مراحل مواد اولیه، حین فرآیند، عملیات بسته بندی، محصول نهائی و محصول برگشتی از مشتری حیطه عملکرد این روش اجرائی می باشد ایزو

3-   مسئوليت : مسئولیت اجرا و نظارت بر صحت عملكرد اين روش و همچنین بازنگری و به روز رسانی ( در صورت نیاز) بر عهده واحد كنترل كيفي می باشد و همچنين مسئولیت شناسائی ، گزارش و پیگیری محصولات نامنطبق در تولید محصولات بر عهده مسئول کنترل کیفیت می باشد ایزو

ادامه مطلب

تعيين نحوه ارزيابي عملکرد ایزو سيستم مديريت کيفيت

    1- هدف :  هدف از اين روش تعيين نحوه ارزيابي عملکرد سيستم مديريت کيفيت مستقر شده در سازمان از طريق اندازه گيري رضايت مشتريان به منظور تشخيص ميزان برآورده نمودن الزامات موردنظر آنان مي باشد  ایزو

    2-دامنه كاربرد : محدوده اعتبار اين روش اجرائي به تفکيک دو مجموعه ذيل مي باشد :

1-2) مشتريان برون سازماني : کليه مشتريان خارج از سازمان که دريافت کننده خدمات و يا مصرف کننده محصولات توليدي شرکت مي باشند  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی خرید ایزو

1 - هدف :  تعيين چگونگي مراحل خريد كلية اقلام و خدمات مؤثر بر كيفيت محصولات و خدمات توليدي شركت كه توسط تأمين‌كنندگان واجد شرايط ارائه مي‌گردد ، به نحوي كه مشخصه هاي اقلام خريداري شده با مشخصه هاي تعريفي بطور كامل منطبق باشد.

2- دامنه كاربرد :  كلية اقلام و خدمات مؤثر بر كيفيت محصول و خدمات در زمينة فعاليت شركت مشمول این  روش می گردند.

ادامه مطلب

تشريح روشهاي مناسب جابجائي ایزو

1- هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي ، محصولات در حين توليد و محصولات نهائي مي باشد  ایزو
2- دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي ، محصولات حين توليد و نهائي مشمول نظامنامه را در بر مي گيرد  ایزو
3- مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين رويه را بعهده دارد ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل بيان و تشريح روش انجام بازنگري مديريت ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين دستورالعمل بيان و تشريح روش انجام بازنگري مديريت به منظور حصول اطمينان از تدوام ، مؤثر بودن سيستم كيفيت در تامين خواسته هاي مشتريان و اهداف سازماني شركت مي باشد  ایزو
2-دامنه كاربرد : در صورت لزوم كليه بندهاي استاندارد را در بر مي گيرد ایزو
 3-مسئوليت : هماهنگي جهت برگزاري جلسه بازنگري مديريت با مدير عامل /نماينده مديريت مي باشد و بقيه مسئوليتها در چك ليست بازنگري مديريت آمده است  ایزو

ادامه مطلب

فعاليتهاي پايش و اندازه گيري ایزو

  هدف
هدف از تدوين اين روش اجرايي :
- تشريح نحوه انجام فعاليتهاي پايش و اندازه گيري ، به منظور حصول اطمينان از انطباق مشخصات محصولات با نيازمنديهاي مشخص شده ، بر اساس
برنامه هاي كنترل ، نقشه ها و مدارك فني يا روشهاي اجرايي مدون است  ایزو

ادامه مطلب

بازنگري سفارشات دريافتي ایزو


1.    هدف :  تعيين چگونگي امكان‌سنجي و بازنگري سفارشات دريافتي از سوي مشتريان و همچنين قراردادهاي فروش قبل از انعقاد قرارداد و نيز هماهنگ‌سازي فعاليتهاي مرتبط با آن مي‌باشد تا نسبت به موارد ذیل اطمينان حاصل گردد :
•    نيازمنديها در حد كفايت تعريف و مدون گرديده‌اند  ایزو
•    هرگونه مغايرت ميان نيازمنديهاي قرارداد و پيشنهاد اوليه برطرف شده است  ایزو
•    سازمان قابليت‌هاي لازم جهت برآورده‌سازي الزامات مشتري را دارا مي‌باشد  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی آموزش پرسنل

1-    هدف : تعيين نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي ، چگونگي فراهم‌آوري امكانات ، تعيين صلاحيت‌ها ، افزايش سطح آگاهي پرسنل جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت آنان و سنجش اثربخشي آموزشهاي برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد ایزو
2-    دامنه كاربرد :  كليه افراد و پرسنل شاغل در سازمان شامل اين روش مي‌باشند ایزو
3-    مسئوليت : مسئوليت اجراء و نظارت بر صحت عملكرد روش بر عهده مسئول آموزش تحت نظارت نماینده  مدیریت شرکت مي‌باشد  ایزو

ادامه مطلب

نظامنامه Ims ایزو قسمت 3


7-14 - داده‌هاي خريد
   داده‌هاي خريد كه ميتواند شامل استانداردمحصول ، و طرح کيفيت اقلام ، برگه‌هاي MSDS و سايرمدارك كه تعيين كننده مشخصات كالا يا خدمات مي‌باشد در اختيار تأمين كنندگان قرار مي‌گيرد، در صورتيكه هر يك از مدارك عنوان شده در داده‌هاي خريد بازنگري گردند آخرين شماره بازنگري آن در اختيار تأمين كننده قرار خواهد گرفت و بازنگري قبلي آن اخذ و طبق رويه كنترل اسناد و مدارك با آن برخورد مي‌گردد ایزو ( رجوع شود به روش اجرايي خريد)

ادامه مطلب


  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا