مقالات


اخذ ایزو

اخذ ایزو ﺧﺎﻧﻮاده ISO 14000 ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳﺎل 1996 ﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ 207 ﺳﺎزﻣﺎن اخذ اﯾﺰو ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻃﺮحرﯾﺰي، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ روشﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ، اﺟﺮا، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺣﻔﻆ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ

ادامه مطلب

تنها کیفیت ملاک نیست

گرچه دستیابی به حد اعلای کیفیت، پایداری و مسئولیت پذیری اجتماعی یک چالش عظیم برای شرکت بوده، اما اکنون این موارد بخشی از استراتژی کلی و اهداف تجاری شرکت گردیده اند. این مقاله توضیح می دهد چگونه پیاده سازی ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 26000 در شرکت سوزانو نقش مهمی را در موفقیت آن ایفا کرده.

ادامه مطلب

مزایای اخذ ایزو 9001

یک سیستم مدیریت کیفیت دارای گواهینامه ایزو 9001 مزایای بی شماری به همراه دارد. شما با این ایزو یک سیستم با ثبات، دارای فرآیند های قابل تکرار و آشنا برای عموم در اختیار دارید. این یعنی افرادتان کاملا می دانند چه کار کنند، و چطور آن را انجام دهند.

ادامه مطلب

اخذ OHSAS 18001

OHSAS 18001 برای پاسخ به نیاز صنایع در برقراری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت استاندارد تهیه شده که بتوان آن را مورد ارزیابی و تائید قرار داد.


ادامه مطلب

اخذ ایزو 20000

ایزو/آی ای سی 20000 اولین استاندارد بین المللی در زمینه مدیریت خدمات آی تی می باشد. این استاندارد در سال 2005 تهیه شد و در سال 2011 اصلاح گردید. این ایزو براساس BS 15000 (از گروه BSI) تهیه گردیده و ارتقا یافته است.

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 14001

ایزو 14001 استاندارد جهانی مدیریت زیست محیطی. استانداردی برای سازمان های متعهد به محافظت محیط زیست و مشتریان خود است. هر سازمان در بخش های تولیدی و خدماتی خصوصی یا دولتی بر محیط زیست اثر میگذارد.

ادامه مطلب

سیر تکامل استاندارد ایزو 9001

درطول جنگ جهانی دوم مشکلات کیفیتی در بسیاری صنایع بریتانیا وجود داشت مثلا در مهمات سازی، بمب ها طی مرحله ساخت در کارخانه منفجر می شدند. راه حل این مشکلات کیفیتی کارخانه ها را ملزم می ساخت عملکردهای تولیدی خود را مستند کرده و با نگهداری مدارک تائید کنند که عملکردها طبق مستندات انجام می شوند. نام این استاندارد BS5750 بود و به عنوان استاندارد مدیریت شناخته می شد زیرا راجع به نحوه مدیریت کارخانه و پروسه تولید توضیح می داد.

ادامه مطلب

ایزو 28000 سیستم مدیریت ایمنی

ابتکارات ایزو برای ایمن سازی زنجیره تامین تمام روش های حمل و نقل و باربری را در بر می گیرد. کمیته فنی ایزو (فناوری دریایی و کشتی ها) مسئول هماهنگی کلی این فعالیت ها با سایر کمیته های فنی مهم مربوط است. به کمک افراد دخیل در کار در طول زمان بسیار کوتاهی موفقیت عظیمی حاصل شده. در اینجا به میزان پیشرفت ها پرداخته می شود.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و آبیاری کشاورزی (بخش دوم)

اهمیت تصفیه آب در سراسر جهان فرآیندی مهم تلقی می شود و بطور دائم توسط طراحان، سازندگان تجهیزات و کشاورزان بر آن تاکید می شود.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و آبیاری کشاورزی (بخش اول)

انتظار می رود در سه دهه آینده حجم تولیدات کشاورزی دو برابر شود، این موضوع به ناچار باعث افزایش مصرف آب می گردد. در حال حاضر حدود 70% حجم آب استحصالی در دنیا صرف آبیاری می گردد. برای آنکه نسل های آینده از منابع کافی آب برخوردار باشند ما باید از هم اکنون شیوه مصرف خود را در کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک بهبود دهیم.

ادامه مطلب

نظام نامه - ارزيابي ريسك و جنبه هاي زيست محيطي


7-9-2- ارزيابي ريسك و جنبه هاي زيست محيطي
   در جهت ارزيابي نتايج حاصله از شناسايي خطرات و جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و اولويت‌بندي از لحاظ شدت ريسك سازمان از روش ارزيابي ريسك بر  مبناي FMEA استفاده مي‌نمايد ایزو(رجوع شود به روش ارزيابي ريسك بر مبناي FMEA )

ادامه مطلب

نظام نامه - بررسي، پايش و هماهنگي

•    بررسي، پايش و هماهنگي در خصوص اجراي نظام مديريت IMS
•    گزارش به مديريت سازمان از عملكرد سيستم و اعلام نيازهاي لازم جهت بهبود ایزو
•    هماهنگي و پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه به منظور رفع عدم تطابقهاي بالقوه در سازمان
•    اطمينان از ارتقاء و آگاهي پرسنل نسبت به نيازهاي مشتري- جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و مخاطرات
•    ارتباطات برون‌سازماني در خصوص مسائل مرتبط با نظام مديريت يكپارچه

ادامه مطلب

نظام نامه - بررسي، پايش و هماهنگي

•    بررسي، پايش و هماهنگي در خصوص اجراي نظام مديريت IMS
•    گزارش به مديريت سازمان از عملكرد سيستم و اعلام نيازهاي لازم جهت بهبود ایزو
•    هماهنگي و پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه به منظور رفع عدم تطابقهاي بالقوه در سازمان
•    اطمينان از ارتقاء و آگاهي پرسنل نسبت به نيازهاي مشتري- جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و مخاطرات
•    ارتباطات برون‌سازماني در خصوص مسائل مرتبط با نظام مديريت يكپارچه

ادامه مطلب


  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا