نظام نامه - ارزيابي ريسك و جنبه هاي زيست محيطي7-9-2- ارزيابي ريسك و جنبه هاي زيست محيطي
   در جهت ارزيابي نتايج حاصله از شناسايي خطرات و جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و اولويت‌بندي از لحاظ شدت ريسك سازمان از روش ارزيابي ريسك بر  مبناي FMEA استفاده مي‌نمايد ایزو(رجوع شود به روش ارزيابي ريسك بر مبناي FMEA )

7-10 - الزامات قانوني و ساير الزامات
   جهت دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات ايمني و بهداشت شغلي- زيست‌محيطي و درك سازمان از چگونگي تأثيرپذيري فعاليتهاي خود از الزامات قابل اعمال شركت فعاليت مستمري در اين خصوص انجام مي‌دهد (رجوع شود به روش اجرايي الزامات قانوني )

7-11- خريد
    به منظور حصول اطمينان از كميت و كيفيت مواد، خدمات و كالاهاي خريداري شده با مشخصات مورد نياز شركت روش اجرايي خريد تدوين و جريان يافته است ایزو( رجوع شود به روش اجرايي خريد)

7-12- مقررات ايمني، دولتي، زيست محيطي
   در مورد كليه محصولات خطرناك كه مي‌بايد از مقررات دولتي و محدوديت‌هاي ايمني پيروي نمايند ضروري است تا  به هنگام دريافت گواهينامه‌هاي انطباق آنها با مقررات دولتي و ايمني اخذ شود ایزو

7-13 - ارزيابي پيمانكاران و تأمين‌كنندگان
   ارزيابي تأمين‌كنندگان فرعي با استفاده از اطلاعات بازرسي مواد تحويلي- بررسي مواد عودت داده شده و ارزيابي در كل و بررسي عملكرد تحويل‌دهي و صلاحيت ايمني و بهداشت پيمانكاران و رعايت جنبه‌ها و پيامدهاي بارز زيست‌محيطي مرتبط صورت مي‌گردد ایزو
فهرست تأمين‌كنندگان معتبر پس از انجام بررسي‌ها فوق تهيه و سفارشات خريد و تأمين مواد از تأمين كننده  مندرج در اين فهرست انجام مي‌شود ایزو(رجوع شود به روش اجرايي ارزيابي پيمانكاران )

7-14 - داده‌هاي خريد
   داده‌هاي خريد كه ميتواند شامل استانداردمحصول ، و طرح کيفيت اقلام ، برگه‌هاي MSDS و سايرمدارك كه تعيين كننده مشخصات كالا يا خدمات مي‌باشد در اختيار تأمين كنندگان قرار مي‌گيرد، در صورتيكه هر يك از مدارك عنوان شده در داده‌هاي خريد بازنگري گردند آخرين شماره بازنگري آن در اختيار تأمين كننده قرار خواهد گرفت و بازنگري قبلي آن اخذ و طبق رويه كنترل اسناد و مدارك با آن برخورد مي‌گردد ایزو ( رجوع شود به روش اجرايي خريد)

7-15- كنترل اقلام تدارك شده توسط مشتري
      اقلام تدارك شده توسط مشتري در *** موضوعيت ندارد

7-16 - رديايي و شناسايي
در کليه مراحل پديد آوري محصول ( ازانبار مواد اوليه تا انبار محصول نهايي ) ، محصولات قابل رديابي بوده و براي شناسايي محصول نهايي کارت شناسايي محصول صادر مي شود  ایزو
7-17 - كنترل فرآيند
   كليه فرآيندهايي كه بركيفيت محصول توليدي تاثير مي‌گذارند تحت كنترل دقيق قرار دارند ایزو برنامه‌ريزي توليد- دستورالعمل‌هاي كاري- بازرسي و آزمون حين فرآيند- مشخصات فني- نگهداري و تعميرات-  تنظيم دستگاه

7-18- دستورالعمل‌هاي كاري
   در *** روش‌هاي توليد و كليه فرآيندهاي تاثير گذار بر كيفيت در قالب دستورالعمل‌هاي توليد مستند مي‌گردد ایزو اين دستورالعمل‌ها در محل‌هاي كاري در دسترس مي‌باشند ایزو( رجوع شود به روش اجرايي كنترل اسناد و مدارك و استاندارد محصول )

7-19- كنترل عمليات
فعاليتهاي مرتبط با  جنبه هاي زيست محيطي و ريسكهاي ايمني و بهداشت با استخراج جنبه ها و خطرات شروع مي گردد  ایزودر اين راستا با تهيه قوانين و ساير الزامات مرتبط نسبت به تعيين جنبه هاي بارز و ريسكهاي غير قابل تحمل اقدام گرديده و مطابق با آن اهداف و برنامه هاي اجرايي هر يك از اهداف در جهت كنترل جنبه هاي بارز و ريسكهاي غير قابل تحمل تعيين مي گردد  ایزوهمچنين كليه فعاليتهاي داراي جنبه زيست محيطي بارز و ريسكهاي غير قابل تحمل از طريق دستورالعملهاي مربوطه تحت كنترل مي باشند  ایزو
در خصوص كنترل عمليات بروي فعاليتهاي تامين كنندگان مرتبط نيز دستورالعمل تهيه شده است كه در محل تردد آنها نصب گرديده است و درحين خريد خدمات از تامين كنندگان اين دستورالعملها به عنوان پيوست قراداد در اختيار آنها قرار داده ميشود كه ملزم به رعايت آنها مي باشند  ایزو همچنين بمنظور حصول اطمينان از استفاده صحيح و عاري از آلودگي از مواد شيميايي ، برگ اطلاعات ايمني مواد  براي هر يك از مواد شيميايي مورد استفاده ، تهيه شده است ایزو

7-20 - بازرسي و آزمون
   كليه آزمايشات و بازرسي‌ها به ترتيبي كه در دستورالعمل‌هاي مدون مشخص شده است بوسيله افراد آموزش ديده و ماهر و با استفاده از ابزار آزمون مشخص شده كه دائماً تحت كنترل نظام كاليبراسيون قرار دارند انجام مي‌شوند ایزو (رجوع شود به روش اجرايي بازرسي و آزمون)

7-20-1- بازرسي اقلام ورودي
   كليه اقلام ورودي مشخص شده در طرح کيفيت استاندارد محصول كه بر كيفيت محصول نهايي اثر مستقيمي دارند بر اساس روش‌هاي اجرايي مدون بازرسي و آزمون بازرسي و كنترل مي‌گردند ایزو

7- 20-2 - بازرسي و آزمون حين توليد
   در حين فرآيند توليد، بازرسي و آزمون در مراحل مختلف انجام مي‌گردد ایزو اقلام نامنطبق شناسايي شده و تعيين تكليف مي‌گردند ایزو(رجوع شود به روش اجرايي بازرسي و آزمون)

7-20-3 - بازرسي و آزمون نهايي
   كليه محصولات نهايي قبل از ارسال مورد آناليزقرار مي‌گيرند ایزو پس از انجام آناليز و ثبت سوابق ، محصولات با تأييد مدير كيفيت به همراه برگه آناليز اجازه ارسال براي مشتري خواهد داشت  ایزو

7-21- كنترل تجهيزات بازرسي و آزمون
   كليه تجهيزات بازرسي و آزمون و اندازه‌گيري مورد استفاده براي انجام آزمايشات و بازرسي‌ها در استاندارد محصول  مربوطه مشخص گرديده است به منظور اطمينان از وضعيت كاليبراسيون اين ابزار و تناسب آنها براي استفاده نيز روش‌هاي مكتوبي تهيه و تدوين شده است ایزو سوابق كاليبراسيون انجام شده شامل شرح نتايج كاليبراسيون مرجع صادر کننده گواهي كاليبراسيون، تواتر آنها ثبت و نگهداري مي‌گردند ایزو تواتر انجام كاليبراسيون براساس شرايط استفاده براي هر ابزار مشخص شده است ایزوبراي اطمينان بيشتر وضعيت كاليبراسيون هر يك از ابزار بر روي خود وسيله مشخص مي شود ایزو( رجوع شود به روش   اجرايي كاليبراسيون)


-11- جابجايي، نگهداري، انبارش، بسته‌بندي و تحويل
   چگونگي انجام فعاليت‌هاي مربوطه به جابجايي، نگهداري و بسته بندي محصولات مكتوب و مدون گرديده است در روش جابجايي چگونگي انجام اين كار به نحوي كه مانع بروز نقص در كالا يا خسارت شود تشريح گرديده است ایزو همچنين چگونگي نگهداري كالا به منظور حفظ سطح كيفيت و جلوگيري از بروز عيب در زمان تحويل و انتظار جهت ارسال براي استفاده مشخص و مدون مي‌باشد ایزو

8- اندازه گيري و تحليل داده ها

8-1- رضايت مشتري
   مدير بازرگاني وظيفه راهبري فعاليتهاي مربوط به سنجش ميزان رضايت مشتري و جمع‌آوري اطلاعات مربوطه جهت مشخص كردن ميزان رضايت مشتري را بر عهده دارد نتايج حاصل از سنجش رضايت مشتري در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي‌گيرد  ایزو به منظور آگاهي از عملكرد محصولات توليدي شركت در اين خصوص روش مكتوبي تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شده است ایزو مدير بازرگاني در مقاطع زماني مشخص اقدام به ارسال فرض نظرخواهي به مشتريان نموده و پس از دريافت نتايج حاصله اقدامات اصلاحي مناسب مشخص و در جلسات بازنگري مديريت مطرح مي‌گردد ایزو (رجوع شود به دستورالعمل ارزيابي نظرات مشتريان)8-2- مميزي داخلي
   بررسي كاركرد نظام مديريت IMS به صورت مستقل و مستند و سيستماتيك تحت عنوان رويه مميزي داخلي در شركت در تمامي سطوح نظام كيفيت حداقل سالي يك مرتبه صورت مي‌گيرد ایزو اين مميزي براساس روش اجرايي مكتوب انجام شده و نتايج حاصله ثبت و به مديريت عامل گزارش مي‌شود ایزو در جلسات بازنگري مديريت نيز به عنوان يكي از ورودي‌ها محسوب شده و بررسي مي‌گردد ایزو مميزي توسط افرادي مستقل از واحد فعاليت مورد مميزي قرار مي‌گيرد ایزو درانتخاب تيم مميزي صلاحيت مميزان بايد به طريق ذيل مورد بررسي قرارگيرد  ایزو
1-    گذراندن دوره مميزي داخلي سيستم مورد مميزي
2-    بي طرف بودن مميز
3-    حداقل سابقه 6 ماه كار در سازمان و همچنين حداقل يك دوره مميزي را داشته باشد ( رجوع شود به روش اجرايي مميزي داخلي)

8-3- پايش و اندازه گيري فرآيند  
براي كليۀ فرآيندهاي سازمان شاخصهاي كمي تعريف شده است و مسئولين فرآيندها موظف مي‌باشند ميزان تحقق شاخصهاي كمي را در فواصل تعيين شده مورد ارزيابي و پايش قرار داده و ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده ، تحليل مناسبي روي نتايج انجام خواهد شد و جهت تصميم‌گيري و بررسي نهايي به جلسة بازنگري مديريت ارائه مي‌گردد  ایزو( شناسنامه‌هاي فرآيند و جدول تجزيه‌و‌تحليل داده ها)

8-4- پايش و اندازه گيري :
سنجش ها و اندازه گيري ها در سيستم مديريت زيست محيطي وايمني و بهداشت شغلي در نقاط مختلف به خصوص در نقاطي كه داراي جنبه هاي زيست محيطي بارز و ریسكها غير قابل تحمل مي باشند و يا پتانسيل آن وجود دارد، صورت ميگيرد  ایزونتايج اندازه گيري ها با قوانين مرتبط مقايسه شده و در هنگام وجود انحراف موارد عدم انطباق ثبت گرديده و اقدامات لازم در خصوص آنها صورت مي پذيرد  ایزوپايش و اندازه گيري اهداف و برنامه هاي مديريتي سازمان نيز از طريق مسئولين تعيين شده صورت پذيرفته و نتايج ثبت ميگردد  ایزوعملكرد ايمني و بهداشت شغلي نيز در طي بازديدهاي صورت گرفته و چك ليست هاي تعيين شده مورد پايش و اندازه گيري قرار مي گيرد (رجوع شود به روش اجرايي پايش و اندازه گيري )
8-5- ارزيابي انطباق
مسئول محيط زيست و ايمني بهداشت ا، بصورت ساليانه با جمع آوری الزامات قانونی و سايرالزامات و انطباق آنها با عملکرد های زيست محيطی در سرتاسر سازمان از قبيل نتايج اندازه گيری آلاينده ها، چک ليست ها و نتايج مميزی های داخلی،اهداف و برنامه های زيست محيطی، شناسايی و ارزيابی جنبه ها و  ایزو ایزو ایزو به بررسی و ارزيابی انطباقها پرداخته و در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق مطابق روش اجرائی اقدامات اصلاحی / پيشگيرانه عمل می نمايد ایزو8-6- كنترل محصول نامنطبق
   به منظور اطمينان از كنترل و عدم استفاده سهوي از اقلام نامنطبق( براساس مشخصات و نيازمندي‌هاي تصريح شده)  
روش اجرايي مدوني در اين شركت به مرحله اجرا گذاشته شده است ایزو كليه اقلامي كه براساس دستورالعمل‌هاي  بازرسي  و آزمون جزو اقلام نامنطبق تشخيص داده مي‌شوند طبق رويه وضعيت بازرسي و آزمون سوابق آنها ثبت مي‌گردند ایزو همچنين اين اقلام تا تعيين تكليف تحت كنترل قرار مي‌گردند ایزو(رجوع شود به روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق)
8-7 بهبود مستمر
   عملكرد كيفي و كمي فرآيندها با توجه به اهداف كيفي- اهداف كلان OHSAS و اهداف كلان و خرد زيست‌محيطي به‌طور پيوسته به منظور كشف فرصتهاي مناسب براي ايجاد بهبود تحت نظارت قراردارد ایزو بهبود در سيستم مديريت سازمان شامل برنامه‌هاي آموزشي- ارتباطات- فرآيندها- كنترل‌هاي ريسك روشهاي اندازه‌گيري و پايش مي‌باشد ایزو از كليه افراد سازمان خواسته شده كه عقايد و نظرات خود را براي بهبود محصول ، فرآيندها، سيستم بهره‌وري و محيط كار ارائه دهند ایزو نماينده مديريت مسئول ايجاد هماهنگي برنامه‌هاي بهبود مستمر مي‌باشد ایزو

8-8-  اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه
   به هنگام بروز عدم تطابق يا عيب و مواجه شدن با محصول نامنطبق يا عدم انطباق در فرآيندي با اطلاع مديريت نسبت به انجام و ثبت اقدام اصلاحي مناسب اقدام خواهد شد ایزو در اين راستا اقدامات زير انجام مي‌گيرد ایزو
•    بررسي علت بروز عدم تطابق در محصول يا فرآيند و اقداماتي در جهت رفع عيب
•    بررسي علل ريشه‌اي بروز عدم تطابق و اقدامات اصلاحي جهت جلوگيري از تكرار مجدد آن
•    بررسي فرآيند، دستورالعمل‌هاي كاري- سوابق كاري- سوابق كيفي- اقلام برگشت داده شده از مشتري و شكايات مشتريان به منظور تشخيص و حذف علل بالقوه ايجاد و محصول نامنطبق
•    اجراي اقدامات اصلاحي در فرآيندهاي مشابه در صورت وجود
•    اجراي اقدامات پيشگيرانه در برخورد با كليه عدم تطابق‌ها در اين راستا اقدامات انجام گرفته مطابق و متناسب با سطح محصول و مخاطرات مربوطه انتخاب مي‌شود ایزو
•    اعمال كنترل به منظور حصول اطمينان از اجرا و موثر بودن اقدامات
•    اجرا و ثبت تغييرات در مستندات ناشي از اقدامات
•    قرار گرفتن شرح كليد عدم تطابق‌ها و اقدامات اصلاحي انجام شده پس از تحليل و دسته‌بندي به عنوان ورودي بازنگري مديريت( رجوع شود به روش‌هاي اجرايي اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه)

8-9- طرح واكنش در شرايط اضطراري    
   طرح واكنش در شرايط اضطراري مطابق شناسايي جنبه‌ها و پيامدها و شناسايي خطرات بالقوه در سازمان طرح‌ريزي و بر اين اساس وضعيت هاي اضطراري سازمان مشخص   و در مواقع مقتضي با انجام مانور آزمايش مي‌گردد ایزو(رجوع شود به روش اجرايي آمادگي  واكنش در شرايط اضطراري)پيوست‌ها
•    نمودار سازمان
•    جدول معيارها و شاخص‌هاي فرآيندهاي سازمان و نقشه فرايند ها
•    خط مشي سازمان و اهداف
•    ليست روش هاي اجرايي نظام مديريت يکپارچه IMS
ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا