نظام نامه - بررسي، پايش و هماهنگي


•    بررسي، پايش و هماهنگي در خصوص اجراي نظام مديريت IMS
•    گزارش به مديريت سازمان از عملكرد سيستم و اعلام نيازهاي لازم جهت بهبود ایزو
•    هماهنگي و پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه به منظور رفع عدم تطابقهاي بالقوه در سازمان
•    اطمينان از ارتقاء و آگاهي پرسنل نسبت به نيازهاي مشتري- جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و مخاطرات
•    ارتباطات برون‌سازماني در خصوص مسائل مرتبط با نظام مديريت يكپارچه
•    سازماندهي و انجام مميزيهاي داخلي5-7- اجراي بازنگريهاي مديريت :
به منظور اطمينان از تطابق روند حركتي سازمان با الزامات نظام مديريت يكپارچه و ساير نيازمنديهاي كيفي و زيست‌محيطي و ايمني و بهداشت  نتايج حاصل از اهداف كيفي و اهداف زيست‌محيطي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي عملكرد نظام مديريت IMS در دوره‌هاي شش‌ماهه مورد بررسي و بازنگري قرار مي‌گيرد ایزو نماينده مديريت مسئوليت اطمينان از برگزاري جلسات بازنگري در زمان مقرر وجود سوابق و وروديهاي كافي به منظور اطمينان از كارآيي نظام مديريت يكپارچه ، تدوين صورتجلسات و انجام تصميمات آغاز شده را بر عهده دارد ایزو (رجوع شود به روش اجرايي بازنگري مدير يت)
سيستم مديريت كيفيت ، خط‌مشي كيفيت ، اهداف كيفيت و برنامه‌هاي اجرايي توسط مدير عامل با همكاري مديران مربوطه مورد بازنگري قرار مي‌گيرند تا از تداوم اثربخشي ، كارائي ، مناسب بودن و كفايت سيستم مديريت كيفيت در برآورده ساختن نيازمنديهاي كيفيتي مورد نظر مشتريان اطمينان حاصل شود  ایزواين بازنگري شامل بررسي فرصتهاي بهبود و نياز به اعمال تغييرات در سيستم مديريت كيفيت نيز بوده و سوابق مربوطه تنظيم و ثبت و نگهداری  مي‌گردد ایزو
5-8 - ورودي بازنگري
ورودي جلسات بازنگري مديريت در رويۀ بازنگري مديريت و فرم صورتجلسة آن‌بصورت مناسب براساس وروديهاي موردنظر ‌استاندارد بيان شده است که نظير : خط‌مشي‌كيفي، اهداف‌كيفي، نتايج مميزي، بازخورد از مشتري ( شكايات و نظر‌سنجي )، توصيه‌هاي بهبود ، عملكرد فرآيندها و انطباق محصولات، وضعيت اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه و  ایزو ایزو ایزو ایزو
5-9- خروجي بازنگري
پس از برگزاري جلسات بازنگري مديريت تصميمات اجرائي جهت  بهبودهاي لازم توسط مدير عامل و اعضا‌ء جلسه  تعيين  و به اجراء درخواهد آمد و جهت پيگيري آسانتر نيز تصميمات در فرم ثبت پيگيري‌ها درج شده است ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که  اين خروجيها شامل موارد ذیل خواهد بود :
    بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن
    بهبود خدمات متناسب با خواسته‌هاي مشتريان
    تصميمات جهت تأمين منابع مي‌باشد


5-10- حصول اطمينان از در دسترس بودن منابع :
مديريت از طريق بازنگري مديريت ، اطلاعات و گزارشات مستمر ارائه شده توسط نماينده مديريت از مناسب بودن منابع موجود در شركت اطمينان حاصل مي‌نمايد و در صورت لزوم با اعلام نیاز مدیران اقدامات موردنیاز براي تأمين منابع جديدتر و مناسب‌تر تعيين و اجراء خواهد شد  ایزو

5-11- تمركز بر مشتري     
 مديرعامل شناسايي و برآورده‌سازي خواسته‌هاي مشتريان و كسب رضايت روز‌افزون آنان را از مهمترين وظايف خويش دانسته و بر آن تاكيد دارد لذا قبل از تسليم يك پيشنهاد يا پذيرش يك قرارداد مفاد قرارداد از لحاظ كميت و كيفيت توسط مديريت بازرگاني و ديگر مديريت‌هاي مرتبط مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اين بازنگري در قالب امكان‌سنجي و بازنگري قرارداد انجام مي‌پذيرد  ایزو
6- مديريت منابع
6-1- فراهم كردن منابع      
در شركت مدير عامل تمام منابع لازم جهت :
    به اجراء درآوردن و حفظ سيستم مديريت يگپارچه IMS  و بهبود مداوم اثربخشي آن
    و همچنين ارتقاء رضايت مشتري از طريق برآورده ساختن خواسته‌هاي مشتري را فراهم مي‌آورد ایزو
همچنين وي مسئوليت دارد ضمن انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت تأمين ، آموزش و ارتقـاء منابع ، با توجه به گزارشات مميزي داخلي نسبت به ارزيابي منابع آنها اقدام نمايد  ایزولازم بذكر است منابع و زيرساختهاي موردنياز واحدها بصورت ساليانه اعلام و جهت اولويت‌بندي ، برنامه‌ريزي و تعيين اقدامات بمنظور تأمين و رفع‌كمبودهاي احتمالي اقدامات لازم صورت مي‌پذيرد ایزو
6-2- منابع انساني
بمنظور ياري گرفتن از توانايي‌هاي نيروي انساني و جذب مشاركت آنان ،كاركناني كه وظايف محوله خاص انجام داده و عملكردشان روي كيفيت و مسايل زيست محيطي و ايمني بهداشت  مؤثر است از نظر تحصيلات كاربردي ، آموزشها ، مهارتها و تجربيات موردنياز شايسته و واجدشرايط هستند كه اين واجدشرايط بودن از طريق مقايسه آن‌با شرايط افراد ، مندرج در شرح شغلهاي مرتبط تعيين خواهد شد اين شرح وظايف نيز هر دو سال يكبار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد  ایزو ( مطابق رويه تامين نيروي انساني و آيين نامه انظباتي )

6-3-  آموزش  
   شركت *** خود را متعهد به تهيه و استفاده از منابع متناسب و ابزار لازم براي آزمايش و كنترل محصولات و خدمات و منابع و ارائه آموزشهاي مقتضي و مشاوره و ارتباطات براي پرسنل در جهت افزايش آگاهي و صلاحيتهاي پرسنل مرتبط مي‌داند رويه تشخيص نيازهاي آموزشي و ارائه آموزش‌هاي لازم به افرادي كه در فعاليت‌هاي موثر بر نظام مديريت IMS سازمان حضور دارند و يا پيمانكاران و طرف‌هاي ذينفع مكتوب و به مرحله اجرا گذاشته شده است ایزو سوابق  آموزشي افراد بطور جداگانه ثبت و نگهداري مي‌شود ایزو پس از ارائه آموزش، بخش آموزش موظف به ارزيابي و  سنجش و كارايي اثربخشي آموزش ارائه شده مي‌باشد ایزو(رجوع شود به روش اجرايي آموزشي)

6-3-1 -  سوابق بهداشتي پرسنل
   جهت كنترل وضعيت سوابق بهداشتي پرسنل با اتخاذ آزمون‌هاي مرتبط در زمان‌هاي متقتضي و مشاوره با كارشناس پزشكي سوابق ثبت و در صورت عدم انطباق مشاهده شده مطابق با رويه اقدام اصلاحي اقدام  مي‌گردد

6-4- نگهداري و تعميرات
   كليه ماشين‌آلات و تجهيزات كليدي تحت پوشش نظام IMS سازمان شناسايي شده و تحت نظام نگهداري و تعميرات قرار دارند  ایزو سوابق سرويس‌هاي انجام شده در فرم‌هاي مربوطه توسط مسئول نگهداري و تعميرات ثبت و نگهداري مي‌شوند ایزو(رجوع شود به دستورالعمل نگهداري و تعميرات ماشين‌آلات )

6-5- پاكيزگي و نظم محيط كار
   شركت *** براي نظم و پاكيزگي در محيط كار اهميت ويژه‌اي قائل است براي اين منظور از روش‌هايي مختلفي بهره مي‌گيرد ایزو


7- پديد آوري محصول
7-1- طرحريزي كيفيت
  در طرحهاي كيفيت مربوط به محصول ، آزمونها و تصديقهاي لازم جهت بخش فرآيند و كيفيت محصول  سوابق و مستندات مكتوب مورد استفاده كاركنان به منظور توليد محصول ، ابزارهاي كنترل لازم و استانداردهاي پذيرش درج مي‌گردد ایزو طرحهاي كيفيت تحت پوشش نظام كنترل اسناد و مدارك قرار مي‌گيرد ایزو

7-2 - استاندارد  محصول
   فرآيند استاندارد محصول توسط تيم تكوين كيفيت محصول براي محصولات جديد يا محصولاتي كه تغيير قابل ملاحظه‌اي بر آنها اعمال شده است اجرا مي‌گردد ایزو (رجوع شود به روش استاندارد محصول)

7-3-  امكان‌سنجي
   مطالعات امكان‌سنجي قبل از عقد قرارداد در زمان تكوين كيفيت محصول براي محصولات انجام شده و چنانچه توان توليد بر حسب نوع كار و تعداد وجود داشته‌باشد، اقدام به توليد مي‌گردد ایزو اين بازنگري جهت اطمينان از قابليت فرآيند براي پاسخگويي به نيازمنديهاي مهندسي با توجه به ظرفيت توليد و مقدار تخصيص‌يافته براي توليد انجام مي‌گيرد ایزو (رجوع شود به روش اجرايي بازنگري قرارداد)
7-4- بازنگري قرارداد:
   شركت *** رويه بازنگري قراردادها را مكتوب و به مرحله اجرا گذاشته است ایزو بررسي و كنترل قراردادها بر عهده مديريت‌عامل يا نماينده تام‌الاختيار وي مي‌باشد ایزو اهداف اين بازنگري به شرح زير است:
•    اطمينان از تعريف و تدوين دقيق نيازمنديها
•    حل و فصل و رسيدگي به ساير نيازمنديهاي متفاوت با شرايط قرارداد ایزو
•    اطمينان از قابليت سازمان در برآوردن نيازمنديهاي قرارداد
•    سوابق كليه بازنگريهاي انجام شده ثبت و بايگاني مي‌گردد ایزو
   (رجوع شود به روش اجرايي بازنگري قرارداد)

7-5- كنترل طراحي
   طراحي محصول در سازمان *** موضوعيت ندارد ایزو كليه اقلام توليدي اين شركت از دانش فني طراحي شده مشتريان يا نمونه‌هاي ساخته ‌شده برداشت مي‌گردد ایزو
7-6- طراحي فرآيند ساخت
   طراحي فرآيند ساخت درشرکت *** با لحاظ كردن الزامات مشتري انجام مي‌گردد ایزو(رجوع شود به استاندارد محصول)

7-7- ارتباطات :
برقراري  روشي جامع و مناسب جهت برقراري ارتباط با طرفهاي ذينفع در رابطه با عملكرد ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي در سيستم مديريت يكپارچه  مي باشد در دو ديدگاه داخلي و برون سازماني (رجوع شود به روش اجرايي ارتباطات )

7-8- برنامه‌ريزي توليد
   جهت انجام تعهدات و جلوگيري از بروز تأخير در سفارشات برنامه توليد انجام مي‌گردد ایزو زمان‌بندي و اولويت‌ها در توليد محصولات در اين برنامه گنجانده مي‌گردد ایزو(رجوع شود به روش اجرايي برنامه‌ريزي توليد)

7-9- شناسايي جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي
   به منظور تعيين و شناسايي جنبه‌هايي كه پيامدهايي براي محيط زيست دارند و يا مي‌توانند داشته باشند و حصول اطمينان از آن اقدام به شناسايي جنبه‌ها مي‌نمايد ایزو(رجوع شود به روش اجرايي شناسايي جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي)
7-9-1 شناسايي خطر- ارزيابي ريسك
   روشهايي براي شناسايي خطرات بالقوه و بالفعل سازمان كه حداقل شامل فعاليتهاي طبيعي و غيرطبيعي فعاليتهاي افرادي كه به محيط كار دسترسي دارند (پيمانكاران- بازديدكنندگان) تسهيلات محيط كاري و اطمينان از تأثيرات اين كنترلها در تعيين اهداف كلان ايمني و بهداشت در سازمان تهيه شده و جاري مي‌باشد ایزو (رجوع شود به روش اجرايي شناسايي خطرات)ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا