اخذ ایزو


اخذ ایزو ﺧﺎﻧﻮاده ISO 14000 ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳﺎل 1996 ﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ 207 ﺳﺎزﻣﺎن اخذ اﯾﺰو ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻃﺮحرﯾﺰي، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ روشﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ، اﺟﺮا، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺣﻔﻆ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻻ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ واﺣﺪي اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در درازﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اخذ اﯾﺰو 14000

اخذ ایزو 14000باعث اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ اي ﺗﺠﺎري و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ. ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. اخذ ایزو 14000 باعث اﻓﺰاﯾﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. اخذ ایزو 14000 باعث اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن. داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد: اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا