اخذ ایزو


درباره اخذ ایزو ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻃﻮل ﺳﺪه ﻫﺎي اﺧﯿﺮ مدیریت  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪ وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آماده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد . ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ، ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻠﯽ می ﺳﺎﺧﺖ و آن ﺑﻪ ﺻﻮرت تکمیلی در آورده ﺑﻮد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ نیاز به مرجعی برای اخذ ایزو بیشتر می شد و  ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .  در ﺳﺎل 1924 ، واﻟﺘﺮ ﺷﻮﻫﺎرت ، از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه Bell  Telephone  ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار آﻣﺎري ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ داد . اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎري ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن دﻫﻪ دوج و روﻣﯿﮓ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از آن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﯽ 100 % اراﺋﻪ دادﻧﺪ .  در ﺳﺎل 1946 ، اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ . اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و از آن به بعد انسانها اهمیت اخذ ایزو از یک سازمان مورد اعتماد و اعتبار را دریافتند و اخذ ایزو را توسط یک سازمان بین المللی و تایید شده پیاده سازی کردند. ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا