مشاور ایزو

مشاور ایزو در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪﮔﺮاﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ : )ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ورودي ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود(. از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ورودي را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. مشاور ایزو ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮآِﯾﻨﺪ ﮔﺮاﯾﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺠﺰا در ﻧﻈﺎم و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺑﺮ درك و ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزش اﻓﺰوده آﻧﻬﺎ، ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮا و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ پس در نظر داشته باشید که با مشاور ایزو می توان یک چک لیست از بایدها و نبایدها تهیه کرد تا بتوان طبق آن برنامه های آتی خود را مدیریت کرد.

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا