گواهینامه ایزو

برای درک بهتر مفهوم گواهینامه ایزو و مزایای آن یک مثال جالب عنوان می کنیم :

اخذ اﯾﺰو در اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻦ و راﺣﺖ 33 ﻣﻌﺪﻧﭽﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﻣﻌﺪن ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﺮد. ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﯾﮑﻰ ﯾﮑﻰ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل ”Phoenix“ ﻃﻮل 624 ﻣﺘﺮى را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ. ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻧﺎﺳﺎ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رادﯾﻮﯾﻰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اخذ اﯾﺰو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﻌﻮدى ﺑﻰ ﺗﮑﺎن و اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪن ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﺨﻨﮕﻮى ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد اخذ اﯾﺰو ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ با کمک اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 18738:2003، ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ-  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ اداﻣﻪ داد ISO 18738 ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﭙﺴﻮل و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺒﻮد، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻌﺪن، ﺷﻔﺖ، ارزﯾﺎﺑﻰ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷتی و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻﺑﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و با گواهینامه ایزو موفق به انجام این کار شدند.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺘﺎب و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺘﺎب اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 18738 ﯾﮑﻰ از 26 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﻰ 178 ISO/TC ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﭘﻠﻪ ﻫﺎى ﺑﺮﻗﻰ و ﭘﯿﺎده روى ﺑﺮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در این مورد خاص توانست جان این معدنچیان را نجات دهد.  

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا