مقالات


شناسايي وضعيتهاي اضطراری - ایزو

1-هدف : هدف ازتدوين اين روش اجرايي شناسايي وضعيتهاي اضطراري براي کسب آمادگيهای لازم، پيشگيري و نحوه واكنش در شرايط اضطراري و حوادثی كه ميتواند منجر به بروز پيامد های ناگوار بر محيط زيست و بحرانهای انسانی گردند، مي باشد كه گروههای مختلف مسئول در سازمان با درنظرگرفتن دستورالعملهای ويژه آمادگي و واکنش در وضعيتهای اضطراری و بحرانی درصورت بروز هريك از حالات اضطراري بتوانند واكنش مناسب نشان دهند و در به حداقل رسانيدن خسارت وارده به سلامتي انسانها و يا محيط زيست نقش موثري ايـفــا نمايند ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل کليه فعاليتهاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

دستيابي به الزامات قانوني ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات قابل اعمال به جنبه هاي زيست محيطي و خطرات و ريسكهاي ايمني و بهداشت شغلي مي باشد ایزو

 2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت ها و خدمات و محصولات شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو

3-مراجع: استاندارد هاي ISO 14001 : 2004  و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

شناسايي و ارزيابي كليه ريسكها و خطرات ايمني و بهداشت ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي شناسايي و ارزيابي كليه ريسكها و خطرات ايمني و بهداشت و جنبه هاي زيست محيطي است كه سازمان بايد تحت كنترل داشته باشد و همچنين ثبت و نگهداري آنها به جهت بهبود عملكرد سيستم مديريت محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي خود و حصول اطمينان از انطباق با خط مشي سازمان مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت ها و خدمات و محصولات شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندارد هاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي

1-هدف : هدف از اين روش اجرائي تشريح نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحمل در شركت خالص سازان روي و هم چنين نحوه پوشش شرايطي است كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي واهداف زيست محيطي و ايمني بهداشت مجموعه گردد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت هاي شركت خالص سازان روي زنجان در خصوص كليه فعاليت‌‌هاي موثر برنظام مديريت محيط زيست و ايمني بهداشت شغلي را شامل مي‌شود ایزو

ادامه مطلب

تشريح مكانيزم پايش و اندازه‌گيري عملكرد شاخص

1-هدف : هدف از تدوين اين روش ،تشريح مكانيزم پايش و اندازه‌گيري عملكرد شاخص هاي قابل پايش و قابل اندازه گيري جهت حصول اطمينان از انطباق هريك از آنان با الزامات ايمني بهداشت شغلي و محيط زيست مي باشد ایزو 
2-دامنه كاربرد : اين روش اجرايی کليه فعاليتها و خدمات مرتبط با شركت خالص سازان روي را دربر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استانداردهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

ارائه روشي جامع و مناسب جهت برقراري ارتباط با طرفهاي ذينفع از نظر ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرائي ارائه روشي جامع و مناسب جهت برقراري ارتباط با طرفهاي ذينفع در رابطه با عملكرد ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي در سيستم مديريت يكپارچه  مي باشدایزو

2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي  كليه طرفهاي ذينفع اعم از داخلي و خارجي در شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيردایزو

3-مراجع : استاندارد هاي  ISO 14001 : 2004و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

آمادگي و واكنش در برابر بروز نشتي ها

1- هدف : هدف از تهيه اين دستورالعمل آمادگي و واكنش در برابر بروز نشتي ها به منظور جلوگيري از وقوع شرايط اضراري و آلودگي هاي محيط زيستي تهيه شده است ایزو
2- دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه واحدها و قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3- مراجع: 
3-1- استاندارد ISO 14001:2004
3-2-استاندارد OHSAS 18001:1999

ادامه مطلب

تشريح و تعيين نحوه آمادگي و واكنش در وضعيت زلزله - ایزو

1- هدف: اين دستورالعمل به منظور تشريح و تعيين نحوه آمادگي و واكنش در وضعيت زلزله تهيه شده است ایزو
2- دامنه كاربرد: كليه واحدها و قسمت هاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3- مراجع:
استاندارد ISO 14001:2004
استاندارد OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

اقدامات لازم در مواقع بروز حوادث حملات هوايي

1-    هدف : هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه عكس العمل و اقدامات لازم در مواقع بروز حوادث حملات هوايي مي باشد ایزو

2-    دامنه كاربرد : كليه واحدها و قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو

3-    مراجع: استاندارد ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001: 1999

ادامه مطلب

كسب آمادگي و ارائه واكنش مناسب در خصوص موارد پيش آمده اسيد سوزي و سوختگي - ایزو

1-هدف:هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل كسب آمادگي و ارائه واكنش مناسب در خصوص موارد پيش آمده اسيد سوزي و سوختگي ناشي از بخار و حرارت مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه فعاليتها ، واحدها و پرسنل شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو

3-مراجع:استاندارد  18001: 1999 OHSAS ایزو

ادامه مطلب

حفظ آمادگي و واكنش در برابر احتمال بروز آتش سوزي از دیدگاه ایزو

1-    هدف: اين دستورالعمل به منظور حفظ آمادگي و واكنش در برابر احتمال بروز آتش سوزي و انفجار و جلوگيري از وقوع شرايط اضطراري ايمني و آلودگيهاي زيست محيطي تهيه شده است ایزو

2-    دامنه كاربرد: كليه واحدها و قسمتهاي شركت خاص سازان روي را در بر مي گيرد ایزو

3-    مراجع: استاندارد ISO 14001: 2004 وOHSAS 18001: 1999

ادامه مطلب

تشريح فرايند و نحوه انجام معاينات پزشكي

1-هدف: هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح فرايند و نحوه انجام معاينات پزشكي قبل و بعد از استخدام پرسنل به منظورتحت كنترل داشتن وضعيت پزشكي و بهداشتي كاركنان مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد در اين دستورالعمل شامل كليه پرسنل شاغل در شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو

3- مراجع: استانداردOHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

اعمال كنترل هاي لازم جهت حفظ ايمني و بهداشت شغلي

1-هدف: هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل اعمال كنترل هاي لازم جهت حفظ ايمني و بهداشت شغلي و كنترل و كاهش حوادث ناشي از كارها و فعاليت هاي خطرناك غير روتين مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه فعاليتها و واحد هاي شركت خاص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3-مراجع: استاندارد OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

اعمال مدیریت مناسب بر نحوه صحیح جمع آوری،تفکیک و جابجایی زباله ها

1- هدف: این دستورالعمل به منظوراعمال مدیریت مناسب بر نحوه صحیح جمع آوری،تفکیک و جابجایی زباله ها و پسماندهای تهیه شده است ایزو
2-دامنۀ کاربرد: دامنۀ کاربرد این دستور العمل کلیۀ واحدها و قسمتهای شرکت خالص سازان روی زنجان می باشد ایزو
3- مراجع: استاندارد ISO 14001:2004

ادامه مطلب

دستورالعمل بهینه سازی مصرف انرژی ایزو

1-هدف:  هدف ازتهیه این دستورالعمل ، بهینه سازی مصرف انرژی(آب،برق،سوخت) ازطریق کنترل مصرف آنها می باشد ایزو

2-دامنه کاربرد: دامنه کاربرداین دستور العمل شامل کلیه واحدها ،بخش ها وقسمتهای مختلف شرکت خالص سازان روی زنجان  می باشد ایزو

3-مراجع:

3-1-استاندارد ISO14001 : 2004

ادامه مطلب

حفظ و صيانت از سلامت بازديد كنندگان از دیدگاه ایزو

1-هدف: هدف ازتهيه اين دستورالعمل حفظ و صيانت از سلامت بازديد كنندگان با ارايه راهنمايي ، تحويل تجهيزات حفاظت فردي با توجه به نوع بازديد، محل و شرايط محيط بازديد و رعايت و كنترل مسائل ايمني و راحتي بازديد كننده و ايجاد نظم در شركت مي باشد ایزو

2- دامنه كاربرد:اين دستورالعمل كليه واحدها و قسمت هاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو

3-مراجع: استاندارد OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

نحوة تهيه وسايل حفاظت فردي، تأييد و توزيع آنها از دیدگاه ایزو

1-هدف: هدف از تهيه اين دستور العمل تعيين نحوة تهيه وسايل حفاظت فردي، تأييد و توزيع آنها ميان پرسنل شركت مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد:دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه قسمتهاي شركت و پرسنل آنها و وسايل حفاظت فردي آنها مي باشد ایزو

3- مراجع : استاندارد OHSAS 18001 1999

4- تعاريف: كليه تعاريف مندرج در اين دستور العمل مطابق با تعاريف مندرج در استاندارد فوق مي باشد ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين وظايف كليه پرسنل در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست

1-هدف: هدف از تهيه اين دستورالعمل تعيين وظايف كليه پرسنل در زمينه «ايمني، بهداشت و محيط زيست» مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه قسمتهاي شركت و پرسنل آنها مي باشد ایزو

3- مراجع: استاندارد ISO14001:2004 – OHSAS 18001:1999

ادامه مطلب


  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا