مقالات


اخذ ایزو

اخذ ایزو ﺧﺎﻧﻮاده ISO 14000 ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳﺎل 1996 ﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ 207 ﺳﺎزﻣﺎن اخذ اﯾﺰو ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻃﺮحرﯾﺰي، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ روشﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ، اﺟﺮا، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺣﻔﻆ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ

ادامه مطلب

تنها کیفیت ملاک نیست

گرچه دستیابی به حد اعلای کیفیت، پایداری و مسئولیت پذیری اجتماعی یک چالش عظیم برای شرکت بوده، اما اکنون این موارد بخشی از استراتژی کلی و اهداف تجاری شرکت گردیده اند. این مقاله توضیح می دهد چگونه پیاده سازی ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 26000 در شرکت سوزانو نقش مهمی را در موفقیت آن ایفا کرده.

ادامه مطلب

مزایای اخذ ایزو 9001

یک سیستم مدیریت کیفیت دارای گواهینامه ایزو 9001 مزایای بی شماری به همراه دارد. شما با این ایزو یک سیستم با ثبات، دارای فرآیند های قابل تکرار و آشنا برای عموم در اختیار دارید. این یعنی افرادتان کاملا می دانند چه کار کنند، و چطور آن را انجام دهند.

ادامه مطلب

اخذ OHSAS 18001

OHSAS 18001 برای پاسخ به نیاز صنایع در برقراری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت استاندارد تهیه شده که بتوان آن را مورد ارزیابی و تائید قرار داد.


ادامه مطلب

اخذ ایزو 20000

ایزو/آی ای سی 20000 اولین استاندارد بین المللی در زمینه مدیریت خدمات آی تی می باشد. این استاندارد در سال 2005 تهیه شد و در سال 2011 اصلاح گردید. این ایزو براساس BS 15000 (از گروه BSI) تهیه گردیده و ارتقا یافته است.

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 14001

ایزو 14001 استاندارد جهانی مدیریت زیست محیطی. استانداردی برای سازمان های متعهد به محافظت محیط زیست و مشتریان خود است. هر سازمان در بخش های تولیدی و خدماتی خصوصی یا دولتی بر محیط زیست اثر میگذارد.

ادامه مطلب

سیر تکامل استاندارد ایزو 9001

درطول جنگ جهانی دوم مشکلات کیفیتی در بسیاری صنایع بریتانیا وجود داشت مثلا در مهمات سازی، بمب ها طی مرحله ساخت در کارخانه منفجر می شدند. راه حل این مشکلات کیفیتی کارخانه ها را ملزم می ساخت عملکردهای تولیدی خود را مستند کرده و با نگهداری مدارک تائید کنند که عملکردها طبق مستندات انجام می شوند. نام این استاندارد BS5750 بود و به عنوان استاندارد مدیریت شناخته می شد زیرا راجع به نحوه مدیریت کارخانه و پروسه تولید توضیح می داد.

ادامه مطلب

ایزو 28000 سیستم مدیریت ایمنی

ابتکارات ایزو برای ایمن سازی زنجیره تامین تمام روش های حمل و نقل و باربری را در بر می گیرد. کمیته فنی ایزو (فناوری دریایی و کشتی ها) مسئول هماهنگی کلی این فعالیت ها با سایر کمیته های فنی مهم مربوط است. به کمک افراد دخیل در کار در طول زمان بسیار کوتاهی موفقیت عظیمی حاصل شده. در اینجا به میزان پیشرفت ها پرداخته می شود.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و آبیاری کشاورزی (بخش دوم)

اهمیت تصفیه آب در سراسر جهان فرآیندی مهم تلقی می شود و بطور دائم توسط طراحان، سازندگان تجهیزات و کشاورزان بر آن تاکید می شود.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و آبیاری کشاورزی (بخش اول)

انتظار می رود در سه دهه آینده حجم تولیدات کشاورزی دو برابر شود، این موضوع به ناچار باعث افزایش مصرف آب می گردد. در حال حاضر حدود 70% حجم آب استحصالی در دنیا صرف آبیاری می گردد. برای آنکه نسل های آینده از منابع کافی آب برخوردار باشند ما باید از هم اکنون شیوه مصرف خود را در کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک بهبود دهیم.

ادامه مطلب

نظام نامه - ارزيابي ريسك و جنبه هاي زيست محيطي


7-9-2- ارزيابي ريسك و جنبه هاي زيست محيطي
   در جهت ارزيابي نتايج حاصله از شناسايي خطرات و جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و اولويت‌بندي از لحاظ شدت ريسك سازمان از روش ارزيابي ريسك بر  مبناي FMEA استفاده مي‌نمايد ایزو(رجوع شود به روش ارزيابي ريسك بر مبناي FMEA )

ادامه مطلب

نظام نامه - بررسي، پايش و هماهنگي

•    بررسي، پايش و هماهنگي در خصوص اجراي نظام مديريت IMS
•    گزارش به مديريت سازمان از عملكرد سيستم و اعلام نيازهاي لازم جهت بهبود ایزو
•    هماهنگي و پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه به منظور رفع عدم تطابقهاي بالقوه در سازمان
•    اطمينان از ارتقاء و آگاهي پرسنل نسبت به نيازهاي مشتري- جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و مخاطرات
•    ارتباطات برون‌سازماني در خصوص مسائل مرتبط با نظام مديريت يكپارچه

ادامه مطلب

نظام نامه - بررسي، پايش و هماهنگي

•    بررسي، پايش و هماهنگي در خصوص اجراي نظام مديريت IMS
•    گزارش به مديريت سازمان از عملكرد سيستم و اعلام نيازهاي لازم جهت بهبود ایزو
•    هماهنگي و پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه به منظور رفع عدم تطابقهاي بالقوه در سازمان
•    اطمينان از ارتقاء و آگاهي پرسنل نسبت به نيازهاي مشتري- جنبه‌ها و پيامدهاي زيست‌محيطي و مخاطرات
•    ارتباطات برون‌سازماني در خصوص مسائل مرتبط با نظام مديريت يكپارچه

ادامه مطلب

شناسايي وضعيتهاي اضطراری - ایزو

1-هدف : هدف ازتدوين اين روش اجرايي شناسايي وضعيتهاي اضطراري براي کسب آمادگيهای لازم، پيشگيري و نحوه واكنش در شرايط اضطراري و حوادثی كه ميتواند منجر به بروز پيامد های ناگوار بر محيط زيست و بحرانهای انسانی گردند، مي باشد كه گروههای مختلف مسئول در سازمان با درنظرگرفتن دستورالعملهای ويژه آمادگي و واکنش در وضعيتهای اضطراری و بحرانی درصورت بروز هريك از حالات اضطراري بتوانند واكنش مناسب نشان دهند و در به حداقل رسانيدن خسارت وارده به سلامتي انسانها و يا محيط زيست نقش موثري ايـفــا نمايند ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل کليه فعاليتهاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

دستيابي به الزامات قانوني ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات قابل اعمال به جنبه هاي زيست محيطي و خطرات و ريسكهاي ايمني و بهداشت شغلي مي باشد ایزو

 2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت ها و خدمات و محصولات شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو

3-مراجع: استاندارد هاي ISO 14001 : 2004  و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

شناسايي و ارزيابي كليه ريسكها و خطرات ايمني و بهداشت ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي شناسايي و ارزيابي كليه ريسكها و خطرات ايمني و بهداشت و جنبه هاي زيست محيطي است كه سازمان بايد تحت كنترل داشته باشد و همچنين ثبت و نگهداري آنها به جهت بهبود عملكرد سيستم مديريت محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي خود و حصول اطمينان از انطباق با خط مشي سازمان مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت ها و خدمات و محصولات شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندارد هاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي

1-هدف : هدف از اين روش اجرائي تشريح نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحمل در شركت خالص سازان روي و هم چنين نحوه پوشش شرايطي است كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي واهداف زيست محيطي و ايمني بهداشت مجموعه گردد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت هاي شركت خالص سازان روي زنجان در خصوص كليه فعاليت‌‌هاي موثر برنظام مديريت محيط زيست و ايمني بهداشت شغلي را شامل مي‌شود ایزو

ادامه مطلب

تشريح مكانيزم پايش و اندازه‌گيري عملكرد شاخص

1-هدف : هدف از تدوين اين روش ،تشريح مكانيزم پايش و اندازه‌گيري عملكرد شاخص هاي قابل پايش و قابل اندازه گيري جهت حصول اطمينان از انطباق هريك از آنان با الزامات ايمني بهداشت شغلي و محيط زيست مي باشد ایزو 
2-دامنه كاربرد : اين روش اجرايی کليه فعاليتها و خدمات مرتبط با شركت خالص سازان روي را دربر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استانداردهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

ارائه روشي جامع و مناسب جهت برقراري ارتباط با طرفهاي ذينفع از نظر ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرائي ارائه روشي جامع و مناسب جهت برقراري ارتباط با طرفهاي ذينفع در رابطه با عملكرد ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي در سيستم مديريت يكپارچه  مي باشدایزو

2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي  كليه طرفهاي ذينفع اعم از داخلي و خارجي در شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيردایزو

3-مراجع : استاندارد هاي  ISO 14001 : 2004و OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

آمادگي و واكنش در برابر بروز نشتي ها

1- هدف : هدف از تهيه اين دستورالعمل آمادگي و واكنش در برابر بروز نشتي ها به منظور جلوگيري از وقوع شرايط اضراري و آلودگي هاي محيط زيستي تهيه شده است ایزو
2- دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه واحدها و قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3- مراجع: 
3-1- استاندارد ISO 14001:2004
3-2-استاندارد OHSAS 18001:1999

ادامه مطلب

تشريح و تعيين نحوه آمادگي و واكنش در وضعيت زلزله - ایزو

1- هدف: اين دستورالعمل به منظور تشريح و تعيين نحوه آمادگي و واكنش در وضعيت زلزله تهيه شده است ایزو
2- دامنه كاربرد: كليه واحدها و قسمت هاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3- مراجع:
استاندارد ISO 14001:2004
استاندارد OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

اقدامات لازم در مواقع بروز حوادث حملات هوايي

1-    هدف : هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه عكس العمل و اقدامات لازم در مواقع بروز حوادث حملات هوايي مي باشد ایزو

2-    دامنه كاربرد : كليه واحدها و قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو

3-    مراجع: استاندارد ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001: 1999

ادامه مطلب

كسب آمادگي و ارائه واكنش مناسب در خصوص موارد پيش آمده اسيد سوزي و سوختگي - ایزو

1-هدف:هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل كسب آمادگي و ارائه واكنش مناسب در خصوص موارد پيش آمده اسيد سوزي و سوختگي ناشي از بخار و حرارت مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه فعاليتها ، واحدها و پرسنل شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو

3-مراجع:استاندارد  18001: 1999 OHSAS ایزو

ادامه مطلب

حفظ آمادگي و واكنش در برابر احتمال بروز آتش سوزي از دیدگاه ایزو

1-    هدف: اين دستورالعمل به منظور حفظ آمادگي و واكنش در برابر احتمال بروز آتش سوزي و انفجار و جلوگيري از وقوع شرايط اضطراري ايمني و آلودگيهاي زيست محيطي تهيه شده است ایزو

2-    دامنه كاربرد: كليه واحدها و قسمتهاي شركت خاص سازان روي را در بر مي گيرد ایزو

3-    مراجع: استاندارد ISO 14001: 2004 وOHSAS 18001: 1999

ادامه مطلب

تشريح فرايند و نحوه انجام معاينات پزشكي

1-هدف: هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح فرايند و نحوه انجام معاينات پزشكي قبل و بعد از استخدام پرسنل به منظورتحت كنترل داشتن وضعيت پزشكي و بهداشتي كاركنان مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد در اين دستورالعمل شامل كليه پرسنل شاغل در شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو

3- مراجع: استانداردOHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

اعمال كنترل هاي لازم جهت حفظ ايمني و بهداشت شغلي

1-هدف: هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل اعمال كنترل هاي لازم جهت حفظ ايمني و بهداشت شغلي و كنترل و كاهش حوادث ناشي از كارها و فعاليت هاي خطرناك غير روتين مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه فعاليتها و واحد هاي شركت خاص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3-مراجع: استاندارد OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

اعمال مدیریت مناسب بر نحوه صحیح جمع آوری،تفکیک و جابجایی زباله ها

1- هدف: این دستورالعمل به منظوراعمال مدیریت مناسب بر نحوه صحیح جمع آوری،تفکیک و جابجایی زباله ها و پسماندهای تهیه شده است ایزو
2-دامنۀ کاربرد: دامنۀ کاربرد این دستور العمل کلیۀ واحدها و قسمتهای شرکت خالص سازان روی زنجان می باشد ایزو
3- مراجع: استاندارد ISO 14001:2004

ادامه مطلب

دستورالعمل بهینه سازی مصرف انرژی ایزو

1-هدف:  هدف ازتهیه این دستورالعمل ، بهینه سازی مصرف انرژی(آب،برق،سوخت) ازطریق کنترل مصرف آنها می باشد ایزو

2-دامنه کاربرد: دامنه کاربرداین دستور العمل شامل کلیه واحدها ،بخش ها وقسمتهای مختلف شرکت خالص سازان روی زنجان  می باشد ایزو

3-مراجع:

3-1-استاندارد ISO14001 : 2004

ادامه مطلب

حفظ و صيانت از سلامت بازديد كنندگان از دیدگاه ایزو

1-هدف: هدف ازتهيه اين دستورالعمل حفظ و صيانت از سلامت بازديد كنندگان با ارايه راهنمايي ، تحويل تجهيزات حفاظت فردي با توجه به نوع بازديد، محل و شرايط محيط بازديد و رعايت و كنترل مسائل ايمني و راحتي بازديد كننده و ايجاد نظم در شركت مي باشد ایزو

2- دامنه كاربرد:اين دستورالعمل كليه واحدها و قسمت هاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو

3-مراجع: استاندارد OHSAS 18001 : 1999

ادامه مطلب

نحوة تهيه وسايل حفاظت فردي، تأييد و توزيع آنها از دیدگاه ایزو

1-هدف: هدف از تهيه اين دستور العمل تعيين نحوة تهيه وسايل حفاظت فردي، تأييد و توزيع آنها ميان پرسنل شركت مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد:دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه قسمتهاي شركت و پرسنل آنها و وسايل حفاظت فردي آنها مي باشد ایزو

3- مراجع : استاندارد OHSAS 18001 1999

4- تعاريف: كليه تعاريف مندرج در اين دستور العمل مطابق با تعاريف مندرج در استاندارد فوق مي باشد ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين وظايف كليه پرسنل در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست

1-هدف: هدف از تهيه اين دستورالعمل تعيين وظايف كليه پرسنل در زمينه «ايمني، بهداشت و محيط زيست» مي باشد ایزو

2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه قسمتهاي شركت و پرسنل آنها مي باشد ایزو

3- مراجع: استاندارد ISO14001:2004 – OHSAS 18001:1999

ادامه مطلب

دستورالعمل ایمنی رستوران ایزو

1-   محوطه رستوران و کلیه تجهیزات از قبیل کابینت ها ، یخچال ، میز وصندلی ها بایستی به صورت روزانه نظافت شوند  ایزو

2-   پرسنل شاغل در رستوران بایستی دارای کارت بهداشت صادره از مرکز بهداشت باشند  ایزو

3-   رعایت نظافت فردی از قبیل کوتاه نگه داشتن مووناخن و سایر موازین بهداشتی برای پرسنل رستوران الزامی است  ایزو

4-   استفاده از روپوش ، شلواروکلاه برای شاغلین الزامی است  ایزو

ادامه مطلب

خدمات ایزو

1-   هنگام جابجایی وحمل قطعات سنگین اصول نحوه ی صحیح حمل بار رعایت گردد  ایزو

2-   هنگام کار یا نظافت در مناطق خطرناك و شرايط اضطراري « مجوز ايمني انجام كار » از واحد ايمني و بهداشت اخذ گردد  ایزو

3-   در اماکنی که خطر برق گرفتگی وجود دارد موازین ایمنی مراعات گردد ایزو

4-   هنگام جاروکشی محوطه از ماسک تنفسی استفاده شود  ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو برای کارگاه

1-هنگام كار در محيط پر سرو صدا استفاده از گوشي الزامي است ایزو

2-هنگام جوشكاري از ماسك جوشكاري ( نقاب صورت ) و ماسك تنفسي استفاده شود  ایزو

3-هنگام كار در محيط آلوده ( گردو غبار – بخارات اسيدي ) از ماسك

تنفسي استفاده شود  ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو ایمنی برق

1-   هنگام رفت و آمد به اتاقهای ترانس و پاساژ در مورد پاگیری آستانه پایین درب احتیاط شود  ایزو

2-   هنگام تعویض تپ رکتی  فایر 1و 2 ، در مورد برقراری اتصال پس ولتاژ احتیاط شود  ایزو

3-   هنگام کار در بالای رکتی فایر 1و2،  از قرار دادن پا بالای محل شینه ی  خروجی کلید با در پوش خودداری شود  ایزو

4-   هنگام تعمیرات داخل جعبه ورودی – خروجی کلید اصلی ازصفحات مسی بدون عایق حاوی برق سه فاز مراقبت شود  ایزو

ادامه مطلب

دستور ایزو برای انبارش خاک

1- هنگام جابجایی مواد ، اصول صحیح نحوه ی حمل رعایت شود ایزو
2-هنگام کار در کنار نوار نقاله ها ،نکات ایمنی جهت جلوگیری از گیر کردن لباس و اعضاي بدن در مسیر نوار نقاله یا غلطک ها رعایت گردد ایزو
3-هنگام جمع آوری کیسه ها ، آنها مرتب شده و درمحل مشخص قرارگیرند ایزو
4-هنگام رفت و آمد در داخل سالن احتیاط لازم جهت جلوگیری از برخورد با وسیله نقلیه سنگین صورت پذیرفته و شاغلین در محل بارگیری درمحل مناسب قرارگیرند ایزو
5- در چیدمان کیسه ها و بشکه ها دقت کرده و کیسه های سنگین در محل ایمن قرار گیرند ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل جابه جایی و انبارش ایزو

1-هنگام توزين و جابجايي بشكه ها يا كيسه هاي مواد شيميائي از ماسك تنفسي، عينك و دستكش مناسب استفاده شود ایزو

2-در شرايط اضطراري و حوادث ناشي از مواد شيميائي به برگه هاي MSDS مواد شيميائي الصاقي در محل توجه شود ایزو

3- انبار كردن پر منگنات پتاسيم، پودر روي، كيسه هاي بيگ بگ، رنگهاي مختلف، تينر و روغن، سيلندرهاي مختلفي همچون استيلن، هوا، كپسول گاز و ایزو ایزو ایزو ایزو در كنار هم به علت خطرات انفجار و آتش سوزي ممنوع مي باشد ایزو

ادامه مطلب

ایمنی آزمایشگاه ایزو

1-از افزودن آب به اسيد جداً خودداري شود  ایزو‌( هميشه اسيد را به آرامي بر روي آب بريزيد  ایزو)

2-براي كليه نمونه بردارها از پوار استفاده شود  ایزو

3-تهيه اسيد و انجام آزمايشهاي مختلفي چون تست كادميوم ، تست وجود نيكل در داخل محلول ، آناليز كنسانتره ، تست وجود كبالت با استفاده از رنگ سنجي ، اندازه گيري آلومينيوم درنمونه ، آناليز شمش و ورق روي ، اندازه گيري آلومينيوم و  ایزو ایزو ایزو حتماً زير هود انجام گيرد  ایزو

ادامه مطلب

ایمنی و بهداشت - ایزو

1-   هنگام بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه از وسایل حفاظت فردی مناسب با آن واحد استفاده شود  ایزو

2-   هنگام اطفای حریق با خاموش کننده  CO2  احتیاط لازم در زمینه پیشگیری از مسمومیت با CO2 اعمال شود  ایزو

3-   موارد ایمنی مربوط به هر واحد از اماکن کارخانه مراعات شود  ایزو

ادامه مطلب

دستور العمل بهداشت و ایمنی - ایزو

1- از کار کردن مداوم با کامپیوتر خودداری نمایید ایزو
2- هنگام نشستن در پشت میز در حالت عادی و هنگام کار با کامپیوتر اصول ارگونومی ( طریقه صحیح نشستن در صندلی و انجام کار ) را مراعات نمایید ایزو
3- هنگام روشنایی طبیعی مناسب ، در مصرف برق( روشنایی مصنوعی ) صرفه جویی شود ایزو
4- هنگامی که نیاز به کار با کامپیوتر نیست ، دستگاه خاموش گردد ایزو

ادامه مطلب

دستور العمل ایزو برای محلول سازی - ایزو

1-حتماً ازماسک تنفسی در ورودی خاک به لیچ اول استفاده شود ایزو
2-هنگام پاکسازی فیلترهای لیچ ، جداسازی لجن از فیلتر کبالت و نیکل حتماً از عینک ضد حلال استفاده شود ایزو
3-درمحل انبار آهک از ماسک تنفسی و عینک استفاده شود ایزو
4-هنگام جابجایی بشکه های پرمنگنات اصول صحیح حمل بار رعایت‌شود ایزو
5-هنگام نظافت داخل مخزن لیچ ،کلید اصلی کارکرد پروانه ها به طور اطمینان بخشی خاموش شده و اطلاعیه ای جهت جلوگیری ازراه اندازی آن درمحل نصب شود ایزو
6-از خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات درمحیط کار اکیداً خودداری شود ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو - 3

1-   هنگام رفت و آمد در داخل سالن احتیاط لازم در مورد برخورد با لیفتراک صورت پذیرد  ایزو

2-   هنگام جابجایی و چیدمان شمش های روی ،احتیاط لازم درخصوص جلوگیری از خطر سقوط شمش ها برروی پا صورت پذیرد  ایزو

3-   هنگام انداختن ورق ها به داخل کوره دقت لازم اعمال شده و درصورت حضور شخص دیگری در محل ، این کار انجام نشود  ایزو

4-   هنگام انداختن ورق ها به کوره سعی شود شخص حتی الامکان به روشنایی داخل کوره خیره نشود  ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو

1-پرسنل شاغل در سنگ شكني سنگها با چكش پنوماتيك ملزم به استفاده از وسايل حفاظت فردي بخصوص كفش ايمني، ماسك تنفسي و دستكش مناسب هستند ایزو

2-هنگام تغذيه فيدر با لودر جهت جلوگيري از افتادن قطعه سنگها حتماً از فيدر فاصله بگيريد و استفاده دائم از كلاه ايمني در اين مكان الزامي است ایزو

3-كليه حفاظ هاي وسايل انتقال نيرو از جمله تسمه، فوليها، زنجير چرخها، بلبرينگ ها و  ایزو ایزو ایزو ایزو پس از تعميرات و روغنكاي بايستي سريعاً در محل خود نصب گردند ایزو

4-استفاده دائم از وسايل حفاظت فردي بخصوص ماسك تنفسي، كفش و كلاه ايمني الزامي است ایزو

ادامه مطلب

الکترولیز - ایزو

1-هنگام بارگیری ورقها پرسنل راهنما درمحوطه ، احتیاط لازم را جهت خطر سقوط داشته باشند ایزو
2-راننده لیفتراک در صورت ثابت نشدن کامل شاخک ها با پالت زیرورق ها مجاز به حمل ورق ها نمی باشد ایزو
3-بازگذاری بیش از حد مجاز ورق ها روی پالت ممنوع است ایزو
4-هنگام پوسته گیری ورقها احتیاط لازم درمورد ضربات کاردک و لبه های تیز و برنده ورق صورت پذیرد ایزو
5-هنگام خارج کردن آندو کاتد از داخل حوضچه ها احتیاط لازم جهت جلوگیری از افتادن آنها بر روی پا صورت پذیرد ایزو

ادامه مطلب

MSDS آنتیمونی - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 107832
نام محصول: پودرآنتیمونی برای تعیین مش <150 μm

ادامه مطلب

MSDS اکسید منگنز - ایزو

بر اساس راهنمای EC برچسب گذاری شده است ایزو

نمونه: Xn مضر ایزو
عبارتهای ـ R: 20/22 در صورت بلعیدن و استنشاق خطرناک است ایزو 
عبارتهای ـ S: 25 از تماس با چشم خوددراری نمایید ایزو

ادامه مطلب

MSDS هپتاهیدرات سولفات منیزیم - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 105882
نام محصول: هپتاهیدرات سولفات منیزیم خالص

ادامه مطلب

MSDS نيتروزو - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 106803
نام محصول: 1- نيتروزو 2- نفتول

ادامه مطلب

MSDS نيترات نقره تك آبه II - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 104439
نام محصول: نيترات نقره تك آبه II براي آناليزACS

ادامه مطلب

MSDS محلول آمونياك - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 105432
نام محصول: محلول آمونياك GR 25%

ادامه مطلب

MSDS متيل اورانژ - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: -
نام محصول: متيل اورانژ

ادامه مطلب

MSDS کلرید سدیم خالص - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 106400
نام محصول: کلرید سدیم خالص

ادامه مطلب

MSDS کلرید آمونیوم - ایزو

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 10141
نام محصول: کلرید آمونیوم خالص( نشادر)

ادامه مطلب

MSDS کلرید آمونیوم - ایزو

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 10141
نام محصول: کلرید آمونیوم خالص( نشادر)

ادامه مطلب

MSDS کلریدآالومینیم تک آبه - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری
مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 801082
نام محصول: کلریدآالومینیم تک آبه برای تجزیه

ادامه مطلب

MSDS لامپهای کاملا خالص هگزاهیدرات کلریدآهن - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 103941
نام محصول: لامپهای کاملا خالص هگزاهیدرات کلریدآهن (III)

ادامه مطلب

كربنات استرانسيوم - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: -
نام محصول: كربنات استرانسيوم –براي كربنات باريم نيزقابل استفاده است ایزو

ادامه مطلب

پيش بيني ایزو برای ايمني ضد زنگ

دربسترمغازه پيش ازدرمان ،مااسيدها،بازها،محلولهاوغيره را بانقاط قوت متفاوت كنترل مي كنيم ایزوگاهي اوقات اين محصول بطورانفرادي شايدخطرنداشتته باشد ایزوامادركف مغازه دوياچندمحصول انفرادي بايكديگرواكنش مي دهندكه نتيجه اي راتوليدكنندكه ايمن نيست ایزوزماني كه مراقبت كافي تجربه نشده است،مااتفاقي براي آسيب درنظرمي گيريم ایزودراينجامواردبراي ايمني وجوددارند ایزوكه به اين مزاياي تجربه شخصي شماافزوده مي شوند ایزو

ادامه مطلب

نمک فلز متیل تیمول - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 106084
نام محصول: شاخص نمک فلز متیل تیمول

ادامه مطلب

سولفات آلومینیوم - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 101209
نام محصول: سولفات آلومینیوم 99 ایزو9999 بسیار خالص

ادامه مطلب

سولفات منگنز-ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: -
نام محصول: سولفات منگنز

ادامه مطلب

سولفات روی - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 108879
نام محصول: سولفات روي

ادامه مطلب

سولفات آهن

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 103965
نام محصول: سولفات آهن II كاملا خالص

ادامه مطلب

آمونيوم ایزو

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 103775
نام محصول: دودي كاهيدرات سولفات آهن 3آمونيوم ایزو

ادامه مطلب

كاهيدرات سولفات آهن - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 103775
نام محصول: دودي كاهيدرات سولفات آهن 3آمونيوم ایزو

ادامه مطلب

زايلن اورانژ - ایزو

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

ادامه مطلب

روغن گريس - ایزو

روغن گريس
تعدادمحصول:CPS 226454 – CPS 226455 
مترادف:Chevron ROM ® Automotive LC Grease EP NLGL 1 
Chevron ROM ® Automotive LC Grease EP NLGL 2

ادامه مطلب

رسوب هیدروکسید کلسیم کاملا خالص ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 102119
نام محصول: رسوب هیدروکسید کلسیم کاملا خالص(≤0 ایزو0005 %Al)

ادامه مطلب

دي متيل گلي اكسيم - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 103062
نام محصول: دي متيل گلي اكسيم(معرف نيكل)

ادامه مطلب

قلع (II ) دی هیدرات کلرید کاملا خالص - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 107813
نام محصول: قلع (II ) دی هیدرات کلرید کاملا خالص

ادامه مطلب

تينر - ایزو

برگه اطلاعات ايمني ماده تينر GL

1- اطلاعات محصول:
توليدكننده: سيليكون،INC 
تلفن اطلاعات:7561-367(212)
نام محصول :تينرGL CHEMTREC 800-424-9300

ادامه مطلب

تيزاب سلطانی

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: -
نام محصول: Agua resia (تيزاب سلطاني)

ادامه مطلب

تري هيدرات كلريدقلع

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 107815
نام محصول: تري هيدرات كلريدقلع

ادامه مطلب

پودر منگنز - ایزو

شماره ـCAS : 5-96-7439 شماره EC: 231-105-1
جرم مولی: 54 ایزو94 فرمول مولکولی: Mn

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
خطرناک: در صورت کار زیاد با ماده به دلیل استنشاق آن خطرناک است ایزو

ادامه مطلب

پودر كبالت - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 112211
نام محصول: پودر كبالت

ادامه مطلب

پنتاهيدرات سديم تيوسولفات -ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 106509
نام محصول: پنتاهيدرات سديم تيوسولفات99 ایزو99 كاملا خالص

ادامه مطلب

تعریف مواد شیمیایی - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 109121
نام محصول: پرمنگنات پتاسيم استانداردشده با تيوسولفات سديم

ادامه مطلب

پتاسیوم آنتیموان - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 108092
نام محصول: پتاسيم آنتيموان اكسي تارتار

ادامه مطلب

مواد شیمیایی - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 104862
نام محصول: بلور کاملا خالص دی کرومات پتاسیم

ادامه مطلب

مشخصات ماده - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 100802
نام محصول: بلور اسید تارتاریک خالص

ادامه مطلب

مواد معدنی ایزو

شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

ادامه مطلب

آماده سازی مواد شیمیایی -ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 101115
نام محصول: آمونيوم استات

ادامه مطلب

مشخصات ماده - ایزو

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

ادامه مطلب

مشخصات ماده - ایزو

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

ادامه مطلب

مشخصات ماده - ایزو

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

ادامه مطلب

آماده سازی ماده برای ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 100443
نام محصول: اسيدنيتريك 65% خالص

ادامه مطلب

تعریف و آماده سازی ماده از دیدگاه ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 100713
نام محصول: اسيدسولفوريك 95-9% خالص

ادامه مطلب

کاربری ماده -ایزو

1. تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 105999
نام محصول: اسپری خشک هیدراته سولفات منگنز (II)

ادامه مطلب

آماده سازی ماده - ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 106265
نام محصول: استات سدیم تری هیدرات خالص ph eur,Bp,JP,USP,FCC,E262

ادامه مطلب

ایزو تعریف ماده

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 108421
نام محصول: EDTA تتري پلكس سه(اتيلن دي نيتريل - تترااستيك اسيدنمك دي سديم دي هيدرات)

ادامه مطلب

چگونگي اجراي عمليات نگهداري وتعميرات ماشين‌آلات ایزو

- هدف : تعيين مراحل و چگونگي اجراي عمليات نگهداري وتعميرات ماشين‌آلات وتجهيزات مورد استفاده در فرایندهای توليد مي باشد تاضمن بهره‌برداري مناسب وكنترل شرايط توليد ، آمادگي مورد نياز را دارا باشند.
2- دامنه كاربرد: كليه ماشين‌آلات وتجهيزات شناسائي شده در شركت كه بنحوي در توليد خدمات ومحصولات مؤثر مي‌باشند مشمول اين روش اجرائي مي‌باشند.
3- مسئوليت: مسئوليت اجراء واعلام گزارش وهمچنين اعلام نياز يا عدم نياز به تعويض قطعات برعهده مسئول مستقيم تعميرات ونگهداري هربخش و مسئوليت برنامه ريزي وحسن اجرابرعهده مسئول P.M مي‌باشد.

ادامه مطلب

رویه ممیزی داخلی ایزو

1- هدف :هدف از تدوين اين رويه ،هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مميزي داخلي سيستم شركت به منظور اطمينان از اجراي صحيح و كامل الزامات سيستم مديريت يکپارچه و كشف نقاط ضعف ورفع معايب موجود مي باشد ایزو
2- دامنه كاربرد :كليه فعاليتهاي شرکت را شامل مي شود ایزو
3- مسئوليت : مسئوليت اصلي اجراي اين رويه برعهده نماينده مديريت کيفيت و نماينده مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست مي باشد و بقيه مسووليتها در رويه توضيح داده شده است ایزو
4- تعاريف : كاربرد ندارد ایزو

ادامه مطلب

رویه کنترل مدارک و سوابق ایزو

1- هدف objective:

* كنترل كليه مدارك و سوابق سيستم كيفيت بگونه اي كه اطمينان لازم و كافي از تهيه ، تصويب و به روز بودن مدارك وجود داشته و كليه سوابق كيفي بنحو احسن نگهداري و كنترل گردند  ایزو

ادامه مطلب

تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی و کنترل ایزو

1-    هدف : تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل  شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق جهت حصول اطمینان از عدم استفاده در مراحل بعد و یا ارسال ونصب ناخواسته محصول نامنطبق برای مشتری  ایزو
2-    دامنه كاربرد : کلیه اقلام نامنطبق و خدمات در مراحل مواد اولیه، حین فرآیند، عملیات بسته بندی، محصول نهائی و محصول برگشتی از مشتری حیطه عملکرد این روش اجرائی می باشد

ادامه مطلب

رويه ارزيابي رضايت مشتريان ایزو

    1- هدف :  هدف از اين روش تعيين نحوه ارزيابي عملکرد سيستم مديريت کيفيت مستقر شده در سازمان از طريق اندازه گيري رضايت مشتريان به منظور تشخيص ميزان برآورده نمودن الزامات موردنظر آنان مي باشد  ایزو

    2-دامنه كاربرد : محدوده اعتبار اين روش اجرائي به تفکيک دو مجموعه ذيل مي باشد :

1-2) مشتريان برون سازماني : کليه مشتريان خارج از سازمان که دريافت کننده خدمات و يا مصرف کننده محصولات توليدي شرکت مي باشند  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو برای خرید

1 - هدف :  تعيين چگونگي مراحل خريد كلية اقلام و خدمات مؤثر بر كيفيت محصولات و خدمات توليدي شركت كه توسط تأمين‌كنندگان واجد شرايط ارائه مي‌گردد ، به نحوي كه مشخصه هاي اقلام خريداري شده با مشخصه هاي تعريفي بطور كامل منطبق باشد ایزو

ادامه مطلب

تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل

1- هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي ، محصولات در حين توليد و محصولات نهائي مي باشد  ایزو
2- دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي ، محصولات حين توليد و نهائي مشمول نظامنامه را در بر مي گيرد  ایزو
3- مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين رويه را بعهده دارد ایزو
4- تعاريف : كاربرد ندارد ایزو

ادامه مطلب

نظامنامه مرجع آزمايشگاه

  2- دامنه كاربرد  دامنه نظامنامه مرجع آزمايشگاه ، شامل الزامات آزمايشگاه داخلي و آزمايشگاه خارجي با دامنه  اندازه گيري درصد -------------------- براي تمامي محصولات ] مواد اوليه و اقلام ورودي ، قطعات نيم ساخته ( حين فرآيند ) مؤثر بر كيفيت محصولات نهايي بوده و در واحد
» كيفيت « ، بخش » آزمايشگاه « كاربرد دارد  ایزو
    3- مسئوليتها - مدير كيفيت : نظارت مؤثر بر حسن اجراي تصريحات نظامنامه مرجع آزمايشگاه  ایزو
- مسئول آزمايشگاه : اجراي تصريحات نظامنامه مرجع آزمايشگاه  ایزو

ادامه مطلب

روشهاي مناسب ایزو برای جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري

1-هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي ، محصولات در حين توليد و محصولات نهائي مي باشد  ایزو
2-دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي ، محصولات حين توليد و نهائي را در بر مي گيرد  ایزو
3-مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل را بعهده دارد ایزو

ادامه مطلب

رویه کنترل سوابق و مدارک

2- كاربرد :
* كليه مدارك درون سازماني ( نظامنامه – رويه ها- دستورالعملها و  ایزو ایزو ایزو )
*كليه مدارك برون سازماني (استاندارد- طرح بسته بندي – جدول آزمايشات و  ایزو ایزو ایزو)
* كليه مدارك ارسالي به تامين كنندگان (برنامه كنترل ، داده هاي خريد ،‌قرارداد و  ایزو ایزو ایزو )

ادامه مطلب

تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق

1-  هدف : تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل  شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق جهت حصول اطمینان از عدم استفاده در مراحل بعد و یا ارسال ونصب ناخواسته محصول نامنطبق برای مشتری  ایزو

2-   دامنه كاربرد : کلیه اقلام نامنطبق و خدمات در مراحل مواد اولیه، حین فرآیند، عملیات بسته بندی، محصول نهائی و محصول برگشتی از مشتری حیطه عملکرد این روش اجرائی می باشد ایزو

3-   مسئوليت : مسئولیت اجرا و نظارت بر صحت عملكرد اين روش و همچنین بازنگری و به روز رسانی ( در صورت نیاز) بر عهده واحد كنترل كيفي می باشد و همچنين مسئولیت شناسائی ، گزارش و پیگیری محصولات نامنطبق در تولید محصولات بر عهده مسئول کنترل کیفیت می باشد ایزو

ادامه مطلب

تعيين نحوه ارزيابي عملکرد ایزو سيستم مديريت کيفيت

    1- هدف :  هدف از اين روش تعيين نحوه ارزيابي عملکرد سيستم مديريت کيفيت مستقر شده در سازمان از طريق اندازه گيري رضايت مشتريان به منظور تشخيص ميزان برآورده نمودن الزامات موردنظر آنان مي باشد  ایزو

    2-دامنه كاربرد : محدوده اعتبار اين روش اجرائي به تفکيک دو مجموعه ذيل مي باشد :

1-2) مشتريان برون سازماني : کليه مشتريان خارج از سازمان که دريافت کننده خدمات و يا مصرف کننده محصولات توليدي شرکت مي باشند  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی خرید ایزو

1 - هدف :  تعيين چگونگي مراحل خريد كلية اقلام و خدمات مؤثر بر كيفيت محصولات و خدمات توليدي شركت كه توسط تأمين‌كنندگان واجد شرايط ارائه مي‌گردد ، به نحوي كه مشخصه هاي اقلام خريداري شده با مشخصه هاي تعريفي بطور كامل منطبق باشد.

2- دامنه كاربرد :  كلية اقلام و خدمات مؤثر بر كيفيت محصول و خدمات در زمينة فعاليت شركت مشمول این  روش می گردند.

ادامه مطلب

تشريح روشهاي مناسب جابجائي ایزو

1- هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي ، محصولات در حين توليد و محصولات نهائي مي باشد  ایزو
2- دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي ، محصولات حين توليد و نهائي مشمول نظامنامه را در بر مي گيرد  ایزو
3- مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين رويه را بعهده دارد ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل بيان و تشريح روش انجام بازنگري مديريت ایزو

1-هدف : هدف از تدوين اين دستورالعمل بيان و تشريح روش انجام بازنگري مديريت به منظور حصول اطمينان از تدوام ، مؤثر بودن سيستم كيفيت در تامين خواسته هاي مشتريان و اهداف سازماني شركت مي باشد  ایزو
2-دامنه كاربرد : در صورت لزوم كليه بندهاي استاندارد را در بر مي گيرد ایزو
 3-مسئوليت : هماهنگي جهت برگزاري جلسه بازنگري مديريت با مدير عامل /نماينده مديريت مي باشد و بقيه مسئوليتها در چك ليست بازنگري مديريت آمده است  ایزو

ادامه مطلب

فعاليتهاي پايش و اندازه گيري ایزو

  هدف
هدف از تدوين اين روش اجرايي :
- تشريح نحوه انجام فعاليتهاي پايش و اندازه گيري ، به منظور حصول اطمينان از انطباق مشخصات محصولات با نيازمنديهاي مشخص شده ، بر اساس
برنامه هاي كنترل ، نقشه ها و مدارك فني يا روشهاي اجرايي مدون است  ایزو

ادامه مطلب

بازنگري سفارشات دريافتي ایزو


1.    هدف :  تعيين چگونگي امكان‌سنجي و بازنگري سفارشات دريافتي از سوي مشتريان و همچنين قراردادهاي فروش قبل از انعقاد قرارداد و نيز هماهنگ‌سازي فعاليتهاي مرتبط با آن مي‌باشد تا نسبت به موارد ذیل اطمينان حاصل گردد :
•    نيازمنديها در حد كفايت تعريف و مدون گرديده‌اند  ایزو
•    هرگونه مغايرت ميان نيازمنديهاي قرارداد و پيشنهاد اوليه برطرف شده است  ایزو
•    سازمان قابليت‌هاي لازم جهت برآورده‌سازي الزامات مشتري را دارا مي‌باشد  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی آموزش پرسنل

1-    هدف : تعيين نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي ، چگونگي فراهم‌آوري امكانات ، تعيين صلاحيت‌ها ، افزايش سطح آگاهي پرسنل جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت آنان و سنجش اثربخشي آموزشهاي برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد ایزو
2-    دامنه كاربرد :  كليه افراد و پرسنل شاغل در سازمان شامل اين روش مي‌باشند ایزو
3-    مسئوليت : مسئوليت اجراء و نظارت بر صحت عملكرد روش بر عهده مسئول آموزش تحت نظارت نماینده  مدیریت شرکت مي‌باشد  ایزو

ادامه مطلب

نظامنامه Ims ایزو قسمت 3


7-14 - داده‌هاي خريد
   داده‌هاي خريد كه ميتواند شامل استانداردمحصول ، و طرح کيفيت اقلام ، برگه‌هاي MSDS و سايرمدارك كه تعيين كننده مشخصات كالا يا خدمات مي‌باشد در اختيار تأمين كنندگان قرار مي‌گيرد، در صورتيكه هر يك از مدارك عنوان شده در داده‌هاي خريد بازنگري گردند آخرين شماره بازنگري آن در اختيار تأمين كننده قرار خواهد گرفت و بازنگري قبلي آن اخذ و طبق رويه كنترل اسناد و مدارك با آن برخورد مي‌گردد ایزو ( رجوع شود به روش اجرايي خريد)

ادامه مطلب

نظامنامه Ims ایزو قسمت 2

   مسئوليت حفظ سطح كيفيت در مورد محصولات و خدمات ارائه شده و دستيابي به اهداف زيست‌محيطي و حفظ نظام ايمني بهداشت  شغلي بر عهده تمامي پرسنل مي‌باشد ایزو كليه افراد موظف به اجراي كنترلهاي مورد نياز در زمان و مكان لازم و واكنش در مواجهه با مسائل و مشكلات مخدوش كننده نظام مديريت يكپارچه سازمان مي‌باشند ایزو در اين جهت شرح وظايف تمامي كاركنان مؤثر بر نظام مديريت يكپارچه و خدمات ارائه شده تدوين و ابلاغ شده است ایزو( شرح وظايف و استاندارد مشاغل )
شرح وظايف و استاندارد مشاغل هر دوسال يکبار مورد بررسي و در صورت نياز بازنگري مي گردد  ایزو

ادامه مطلب

نظامنامه Ims ایزو قسمت 1

   نظامنامه IMS بيانگر شفاف سيستم مديريت يكپارچه Integrated Management System شركت ***  مي‌باشد ایزو دامنه اعتبار آن كليه فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت و مؤثر بر محيط‌زيست و ايمني و بهداشت شغلي را در برمي‌گيرد ایزو اين نظامنامه دربرگيرنده الزامات استانداردهاي OHSAS 18001:1999 , ISO 14001:2004 , ISO 9001:2000 مي باشد ایزو

ادامه مطلب

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

در راستاي بهبود كيفيت بر اساس دانش فني پرسنل، بكارگيري ماشين آلات مدرن، اشاعه و ترويج كار گروهي و حفظ صيانت ازنيروي انساني وتوجه به طرفهاي ذينفع وبرقراري توسعه پايدار  از الگوي نظام مديريت يكپارچه بر پايه الزامات استاندارد ISO 9001: 2000-ISO 14001:2004 وOHSAS 18001:1999 ،استانداردهاي ملي و محلي و ساير الزامات مشتريان وطرفهاي ذينفع براي نيل به اهداف زير بهره مي گيرد ایزو

ادامه مطلب

دستور العمل لیچینگ ایزو

هدف از اين قسمت فرآيند توليد ، حل نمودن روي موجود در كنسانتره روي در يك حلال انتخابي (اسيد سولفوريك ) و استخراج يون هاي روي بصورت (Zn+2) در محلول و ادامه فرآيند راسب نمودن بعضي از ناخالصي هاي مزاحم در محيط خنثي مانند آهن و … مي باشد  ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل محصول خنثی شده ایزو

لباس كار سرهم – دستكش لاستيكي بصورت عام و براي موارد كاري مستقيم با اسيد دستكش ضد اسيد، ماسك پارچه اي ، كفش ايمني ، كلاه ايمني داده مي شود و كليه پرسنل طبق آنين نامه داخلي شركت ملزم به استفاده از انها مي باشند ، براي كاهش آلودگي صوتي هر روزه و بصورت دوره اي كليه گيربكس ها و ساير تجهيزات از نظر خرابي بازديد فني مي شوند  ایزو تادر حداقل صداي ممكن كار كنند  ایزو

ادامه مطلب

دستور العمل ایزو برای تصفیه کبالت و نیکل - کادمیوم

-محلول حاصل از فيلتريت ليچ پس از دما دهي در تانك پيش گرم در دمای حدود 80̊C، به مخازن تصفيه كبالت زدايي پمپاژ مي شود ایزو
-حجم مخازن تصفیه گرم حدود50m3 بوده وپس از كنترل دما C PH=4-6 , (80±5) o (بسته به نوع خاک) محلول آماده تصفيه مي گردد ایزو
-با توجه به نتايج آناليز محلول،(مقداركبالت موجود در محلول بصورت ppm )،پر منگنات پتاسيم لازم از انبار مواد اوليه در يافت مي گردد ایزو
-بعد از شارژ پرمنگنات پتاسيم و آب و آهك جهت خنثي سازي، حدود چهل دقیقه الی یک ساعت زمان واكنش در نظر گرفته مي شود كه پس از طي شدن زمان مذكور،محلول مجدداً آناليز شده و در صورت كاهش نا خالصي كبالت به مقدار تعريف (Co≤2ppm ) محلول آماده فيلتراسيون مي باشد ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل ریخته گیری ایزو

پس از آماده سازي ورق (شستسو و توزين ) ورق ها به واحد ريخته گري منتقل مي شود و بعد از دپو بر روي پلاتفرم بطور تدريجي توسط اپراتور به داخل كوره شارژ شده و بعد از اتمام شارژ ورق ، خالص سازي ورق هاي ذوب شده توسط چرخش كوره و افزودن كلرور آمونيوم (فيزيكي و شيميایي ) عمل جداسازي از سرباره انجام شده و به علت كشش سطحي و وزن مخصوص پائين سرباره نسبت به مذاب روي ، ذوب ريزي به داخل قالب هاي 25 كيلوگرمي امكان پذير مي گردد ایزو
پس از سرد شدن نسبي قالب هاي شمش به بنديل هاي چهل قالبي تقسيم و بسته بندي گرديده و به بيرون كارگاه طبق درجه بندي اعم از يك يا دو انتقال داده مي شود ایزو در پايان كار سرباره از كوره تخليه شده و عمل ذوب مجدداً توسط شيفت بعدي تكرار مي گردد ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل واحد پودر سازي ایزو

شمش پس از انتقال به سالن پودر سازي در محل مخصوص ذوب بصورت دستي قرار ميگيرد ایزو با اعمال حرارت مستقيم شمش هاذوب شده و به تدريج از نازل مخصوص پودر عبور كرده و با دمش هواي فشرده (7-7 ایزو5bar) به داخل مخزن پودر سازي (Spray) مي شوند  ایزو در انتهاي  مخزن Bag filter  قرار دارد كه پودر هاي بسيار ريز راگرفته و مانع وارد شدن پودر به هواي آزاد ميگردد  ایزو بعد از 24 ساعت پودر هاي تهيه شده جمع آوري و سرند مي شوند و در بشكه هاي 200 ليتري جمع آوري شده و به مصرف مي رسند  ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو برای الکترولیز

استحصال ورق روي از محلول سولفات روي الكتروليت با اعمال جريان مستقيم برق (D ایزوC) كه سبب تشكيل ورق روي از يون هاي موجود درداخل محلول مي شود ایزو براي اينكه سيستم در حالت نرمال قرار گيرد ، محلول توليد شده در واحد تصفيه پس از خنك شدن به تدريج و متناسب با غلظت محلول به سيستم تزريق مي گردد ایزو
محلول فقير شده از روي در استخر ها به اول خط توليد ( انحلال ) هدايت شده تا به عنوان حلال مورد استفاده قرار گيرد ایزو پس از 24 ساعت كاتدها ورق كني شده و ورق حاصله بعد از توزين و شستشو به واحد ذوب انتقال مي یابد ایزو

ادامه مطلب


  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا