نظامنامه Ims ایزو قسمت 1   
   نظامنامه IMS بيانگر شفاف سيستم مديريت يكپارچه Integrated Management System شركت ***  مي‌باشد ایزو دامنه اعتبار آن كليه فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت و مؤثر بر محيط‌زيست و ايمني و بهداشت شغلي را در برمي‌گيرد ایزو اين نظامنامه دربرگيرنده الزامات استانداردهاي OHSAS 18001:1999 , ISO 14001:2004 , ISO 9001:2000 مي باشد ایزو

تهيه‌كنندگان نظامنامه


زبان نظامنامه

  زبان اصلي اين نظامنامه فارسي مي‌باشد ایزو

بازنگري نظامنامه
 
   اين نظامنامه هر دو سال يك‌بار توسط كميته راهبري سازمان شامل: مديريت‌عامل- نماينده‌مديريت- مدير كارخانه- مديرQC مورد بازبيني قرار مي‌گيرد ایزو مبناي اين بازبيني، پيشنهادات- نظرات مديران و پرسنل- تغييرات احتمالي سازماني و تشكيلات شركت يا تغييرات در فرآيندهاي اصلي سازمان و يا زمينه‌هاي فعاليت شركت مي‌باشد ایزو

مقدمه:
   شركت ***  به منظور حفظ و ارتقاي سطح كيفيت محصولات خود و در راستاي توليد مطلوب وحصول رضايت مشتريان خود و همچنين تمركز بر حفظ محيط‌زيست و طرفهاي ذينفع و ايمني و بهداشت محـيط شغلي و دسترسي به محيطي سالم جهت توليدي برتر تصميم به استقرار نظام مديريت يكپارچه بر اساس استاندارد بين‌المللي ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 نموده و آن را جاري ساخـته است ایزو
   اين نظامنامه بعنوان اصلي‌ترين سند كيفي شركت نشانگر كلياتي از سيستم تضمين كيفيت و روشهاي اجرايي موجود در نظام بوده و تعهـد و پايبندي توليـدات خـود و جلب رضايت مشتريان خود و تعهد به حفظ محيط‌زيست و ايجـاد ايمني و بهداشت در محيط شغلي و حركت و تلاش براي بهبود مستمر را اثبات مي‌كند ایزو

1-    دامنه كاربرد

1-1-  دامنه كاربرد
        اين سند دربرگيرنده كليات نظام مديريت يكپارچه در *** بوده و به عنوان مرجع اصلي دركليه مسائل مربوط به نظام مديريت يكپارچه محسوب مي‌‌گردد ایزو
   نظام مديريت شركت بر محصولات توليدي زير مشموليت دارد:
•     ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو
•     ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو

 1-2-  معرفي شركت
       شركت ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو در سال         شمسي به صورت كاملاً خصوصي و با سرمايه‌گذاري شخصي به منظور توليد  ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو و ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو در شهرستان ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو بصورت سهامي خاص احداث گرديده  است و داراي پروانه بهره‌برداري وزارت صنايع مي‌باشد ایزو اين شركت در سال ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو اقدام به پياده‌سازي و اجراي  الزامات استانداردهاي ISO 9001:2000 و ISO 14001:2004 وOHSAS 18001:1999 نموده است ایزو مديريت‌عامل اين شركت از بدو تأسيس تاكنون آقاي ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو مي‌باشد ایزو
     
1-3-  تعداد و بافت پرسنلي
        پرسنل اين شركت در حال حاضر بالغ بر        نفر بوده كه از اين تعداد    نفر در رده كارشناس و تكنسين در
        رده‌هاي مختلف سازمان مشغول به كار مي‌باشند ایزو
   خريداران و مصرف‌كنندگان عمده:
 

  مساحت كارخانه
     اين كارخانه در زميني به مساحت       مترمربع احداث شده كه فضاهاي توليد و اداري به ترتيب       و       مترمربع مي‌باشد ایزو
 
  نشاني كامل كارخانه

   نشاني كامل دفتر مركزي

    جدول استثنائات
طراحي محصول در سازمان *** موضوعيت ندارد ایزو كليه اقلام توليدي اين شركت از دانش فني طراحي شده مشتريان يا نمونه‌هاي ساخته ‌شده برداشت مي‌گردد ایزو

2-    مراجع
   الزامات استاندارد ISO 9001:2000
   الزامات استاندارد ISO 14001:2004
   الزامات استاندارد OHSAS 18001:1999
   تمامي الزامات قانوني و صنفي مرتبط

3-    واژگان، تعاريف و اصطلاحات
   تمامي  واژگان و تعاريف مورد اشاره مطابق استاندارد ISO9000:2000 در اين نظامنامه و روشهاي اجرايي مربوط به همان معني مورد استفاده قرار گرفته‌اند ایزو

4-    نيازمنديهاي سيستم مديريت
4-1-الزامات عمومي
در اين شركت سيستمي مطابق با الزامات  ISO 14001:2004 &ISO9001:2000& OHSAS 18001:1999 ايجاد شده و كليۀ كاركنان ، همكاران و همچنين مديريت شرکت خود را متعهد به رعايت آن دانسته  و بصورت مستمر كليه فرآيند ها بوسیلۀ شاخصهاي ارزيابي اثربخشي آنها و چگونگي ارتباط فرآيند ها با هم تعيين و تدوين شده اند و جهت اطمينان از بهبود مستمر و اثر بخشي آنها ، نحوه پايش و فواصل كنترل و ارزيابي هر يك نیز تعيين شده است  ایزو
    فهرست كلية روشهاي اجرايي  و دستورالعملها در ليست مرجع مدارك و مستندات سيستم مديريت كيفيت  آمده است  ایزو
    كليۀ فرآيندهاي شناسايي شده در شركت مطابق شناسنامة فرآيندها  -----------و نقشه فرآيندها --------- تعيين گشته‌است كه در برگيرندة شناسنامة فرآيندها و مشخصات موردنياز نظير ورودي , خروجي ، نوع فرآيند ، هدف فرآيند ، شرح فرآيند , متولي , شاخصهاي پايش ،  تجزيه و تحليل و همچنين چگونگي ارتباط اين فرآيندها با هم در قالب نمودار طرحريزي تدوين شده است  ایزو

4-2- سيستم مديريت يكپارچه
   از آن‌جايي كه كسب كيفيت مطلوب توليدات موردنظر شركت *** در راستاي جلب رضايت مشتريان و در نظرگرفتن جنبه‌ها و پيامدهاي بارز زيست‌محيطي و خطرات شناسايي شده و طرح‌ريزي در خصوص كنترل آنها مي‌باشد ایزو برنامه‌ريزيها و طرحهاي اجرايي مستمر بهبود به‌طور كوتاه‌مدت و بلندمدت به نحوي صورت مي‌گيرد كه سيستم مديريت IMS مطابق نيازمنديهاي الگوي سيستم مديريت سازمان برقرار و حفظ شود ایزو
   به منظور تحقق برنامه‌هاي كيفي، فرآيندها و تجهيزات و منابع و كنترلها و تخصص‌هاي مورد نياز بررسي و شناسايي مي‌گردند تا نسبت به تأمين آنها اقدام گردد ایزو مستندات نظام مديريت به شكل زير و در چهار سطح مختلف تعريف و هرگونه تغييري در اين مستندات بايد با اطلاع و هماهنگي نماينده مديريت صورت پذيرد ایزو
   سطح اول: خط‌مشي سيستم مديريت يكپارچه
   سطح دوم: نظامنامه سيستم مديريت يكپارچه
   سطح سوم: روشهاي اجرايي
   سطح چهارم: دستورالعملها_ فرم‌ها و ساير مدارك

4-3-كنترل مدارك و داده‌ها و سوابق
   در شركت *** روش اجرايي كنترل اسناد و مدارك تهيه و مطابق آن عمل مي‌گردد ایزو در روش مربوطه نوع    مدارك تحت كنترل ، چگونگي انجام كنترل و مسئول مربوطه مشخص شده است ایزو همچنين چگونگي تشخيص جمع‌آوري، فهرست برداري، محل بايگاني، نگهداري سوابق در اين شركت مدون و به مرحله اجرا گذاشته شده است ایزو سوابق به عنوان مدركي دال بر وجود و كاركرد نظام نگهداري مي‌گردند ایزو سوابق به منظور اطمينان از سهولت بازيابي مجدد و شرايط مطلوب نگهداري به جهت كاهش مخاطرات ناشي از مفقود شدن يا بروز آسيب به انها مدون و مكتوب شده است (رجوع شود به روش اجرايي كنترل مدارک و سوابق)   

4-4-تصويب و صدور مدارك و داده‌ها
   كليه مدارك بايد با آخرين بازنگري منتشر شده و در مكان و زمان انجام فعاليت مربوطه در دسترس باشند ایزو كليه مدارك بايد قبل از نشر صفحه گذاري شده و پس از خوردن مهر( اعتبار دارد) اجازه توزيع كسب نمايد ایزو كليه تغييرات انجام شده بر روي مستندات ثبت و نسخه قبلي به عنوان سابقه نگهداري ميگردد ایزو مدارك نامعتبر به منظور عدم امكان استفاده سهوي ممهور به مهر(باطل شد) گرديده و بلافاصله از دسترس خارج ميشوند ایزو
   مدارك تحت كنترل عبارتند از:
•    دستورالعمل هاي نظام مديريت يكپارجه
•     مدارك فني محصول
•     ساير مدارك مرتبط با نظام مديريت يكپارچه
•     نظامنامه IMS بعلاوه پيوست‌ها، رويه‌هاي كيفي و فرم‌ها
   نسخه الكترونيكي كليه مستندات با ذكر آدرس مربوطه بر روي كامپيوتر نگهداري و در دوره‌هاي مشخص شده نسخ پشتيبان تهيه و نگهداري ميگردند ایزو
4-5- تغييرات در مدارك و داده‌ها
   اعمال هرگونه تغيير در اسناد و مدارك و بررسي آن توسط تهيه كننده اصلي سند انجام مي‌گردد ایزو پس ازانجام تغيير شماره بازنگري آن تغيير كرده و نسخه قبلي جمع‌آوري مي‌گردد ایزو

5- مديريت     
5-1– انتقال و تفهيم اهميت برآورده كردن خواسته‌هاي مشتريان :
مدير عامل شركت با برگزاري جلسات مستمر توجيهي و همچنين حضور مستمر خويش , كاركنان را از اهميت و تأثير چگونگي فعاليت‌هایشان و  مشاركت آنان در ارائه خدمات و برآورده سازي بموقع و مناسب الزامات مشتري آگاه خواهد شد  ایزو
5-2- تعيين و ابلاغ خط مشي كيفيت :
مدير عامل شركت خط‌مشي سازمان كيفيت كه بيانگر جهت‌گيريهاي كلي شركت در خصوص نظام مديريت يکپارچه IMS مي‌باشد را تعيين و بصورت عمومي به كاركنان ابلاغ و از طريق مميزي داخلي نظام مديريت يکپارچه IMS از ميزان آگاهي كاركنان از آن اطمينان حاصل مي‌نمايد  ایزو خط‌مشي كيفيت در بازنگري مديريت بصورت مستمر مورد بازبيني قرار مي‌گيرد  ایزو اين خط‌مشي بپیوست نظامنامه می باشد ایزو
5-3- تعيين و ابلاغ اهداف :
*** اهدافي در راستاي خط مشي سازمان  مشخص را در راستاي بهبود عملكرد سازمان ، بهبود عملكرد زيست‌محيطي وگسترش ، دسترسي به محيطي متناسب و ايمن براي پرسنل و طرفهاي ذينفع توسط مديريت ارشد تعريف نموده است ایزو شرح اهداف فوق به پيوست ارائه مي گردد  ایزو
•    اطمينان از جاري شدن و رعايت تمامي الزامات قانوني
•    كنترل و اصلاح عدم انطباقها
•    تشخيص و رفع نقايص كيفي
مدير عامل هر ساله اهداف شركت را در راستای خط مشي سازمان با همکاری مدیران واحدها تعيين و ابلاغ مي‌نمايد كه در جلسات بازنگري مديريت نيز این موارد و اقدامات انجام شده آن بازنگري  خواهد شد  ایزو كلية مديران شركت تمامي تلاش خود را در جهت عينيت بخشيدن به اهداف شركت در قالب برنامه‌هاي بهبود آنها انجام داده و برنامه های مدون و پس از تأييد مديريت عامل ابلاغ و در دسترس پرسنل مربوطه قرار خواهند داد  ایزو ميزان تحقق و اقدامات انجام شده بوسيلة مسئولين مربوطه بصورت گزارش تهيه و ارائه‌خواهد شد و در جلسة بازنگري مديريت  مورد تجزيه‌و‌تحليل قرارميگیرد تا اقدامات تكميلي تعيين و اجراء گرددثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا